SFS 2021:489 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2021-489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 9 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

24 kap.
9 §
3 Ett företag som omfattas av någon av följande EU-förordningar får
inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av respektive förordning. Detta gäller företag som omfattas
av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014
och (EU) nr 806/2014.

Ett svenskt försäkringsföretag som omfattas av 7 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) eller av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag får
inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av dessa lagar.

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande
och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II),
får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför det direktivet.

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut får inte dra av ränteutgifter på efter-

ställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell lag-
stiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över
tjänstepensionsinstitut. Vad som avses med ett utländskt tjänstepensions-
institut framgår av 39 kap. 13 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.
2. Lagen tillämpas första gången på ränteutgifter som belöper sig på tiden

efter den 25 juni 2021.

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2019:787.

SFS

2021:489

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:489

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)