SFS 2021:493 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

SFS2021-493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § och 5 kap. 8 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande
lydelse.

1 kap.
3 §
3 I denna lag betyder

1. AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder,

2. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller
motsvarande utländska företag,

3. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

4. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värde-

pappersbolag, fondbolag, eller AIF-förvaltare eller motsvarande utländskt
företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i

7 kap. 1 § andra stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma
lag, eller

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra till-
syn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat
och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG
och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, i lydel-
sen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse 2019:760.

SFS

2021:493

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:493

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt

2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare eller mot-

svarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag
(bank- och värdepapperssektorn),

b) försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag, försäkrings-

holdingföretag, specialföretag och tjänstepensionsföretag (försäkringssek-
torn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat finan-
siellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och
förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är för-
säkringsföretag eller motsvarande utländska företag eller specialföretag,

11. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förval-

tare,

12. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut,
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

13. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

14. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag, ett

specialföretag eller ett tjänstepensionsföretag,

15. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell

företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som
ingår i ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det över-
ordnade moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive försäk-
ringssektorn,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a

och b kommer överens om är relevant,

16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

17. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut, försäkringsföretag och
tjänstepensionsföretag,

18. tjänstepensionsföretag: ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt

tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening enligt lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag, och

19. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

background image

3

SFS

2021:493

5 kap.
8 §
4 Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finan-
siellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn, gäller
bestämmelserna om stora exponeringar i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit-
institut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 för samtliga företag
som tillhör den sektorn och för det blandade finansiella holdingföretaget.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:984.