SFS 2021:498 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2021-498.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 1 § och 27 kap. 13 och 14 §§
lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
3 I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i
tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de
särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU)
nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till
Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i
den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt arti-
kel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21

i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etab-

lerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av
en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring
av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU
samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse 2020:1214.

SFS

2021:498

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:498

EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land

inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är

hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,
finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,
finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,
finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för

resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i kris-
hanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förord-

ning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till
finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin

enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen

enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen eller artikel 4.1.11 i värdepappers-
bolagsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i

flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt arti-

kel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
kapitalbas:
1. för kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen

och

2. för värdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i värdepappers-

bolagsförordningen,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,
koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-

direktivet,

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse och ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 §
första stycket 7 c lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:
a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för

återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse och 8 a kap. 7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden,

background image

3

SFS

2021:498

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonst-

ruktion eller avveckling enligt 3 kap. 3–5 och 12–24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande

åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller
25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare

enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap.
lagen om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt

6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets
förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga
lydelsen,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde,

sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti

som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artikel 28.1–28.4, 29.1–29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförord-

ningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholding-

företag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemma-
hörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moder-

företag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supple-

mentärkapitalinstrument,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land

utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett
moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolu-
tionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förvän-
tat resultat,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i kris-

hanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,
samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att

utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som

background image

4

SFS

2021:498

kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingföretag inom EES,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån

som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäck-

ningsdirektivet eller artikel 48 i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföre-
tag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva

värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har
tillstånd för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3 eller 6 den lagen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde-
pappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU)
nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller vill-

koren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

27 kap.
13 §
4 Avgiftsskyldiga ska betala årliga resolutionsavgifter. De samman-
lagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,05 procent av det totala
underlag för samtliga avgiftsskyldiga som beräknas enligt 14 § (avgifts-
underlaget).

Om inte annat följer av tredje stycket fastställs den resolutionsavgift som

en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med förordningen om resolutions-
avgifter.

Det som i artiklarna 4.1, 6–9, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i förord-

ningen om resolutionsavgifter anges om metoden för riskjustering av resolu-
tionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte tillämpas för EES-filialer.
För EES-filialer ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de
kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och föreskrifter
som har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 8.

Resolutionsavgift ska betalas så länge som behållningen i resolutions-

reserven vid utgången av det år avgiften avser understiger tre procent av de
garanterade insättningarna.

14 § Avgiftsunderlaget är summan av den avgiftsskyldiges skulder med
avdrag för garanterade insättningar, skulder som anges i artikel 5.1 i förord-
ningen om resolutionsavgifter och de skulder som får ingå i den avgifts-
skyldiges kapitalbas enligt tillsynsförordningen eller värdepappersbolags-
förordningen.

Om inte annat följer av artikel 5.2–5.4 i förordningen om resolutions-

avgifter, ska skulderna beräknas på det sätt som gäller för upptagande av
skulder i balansräkning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag.

4 Senaste lydelse 2017:1312.

background image

5

SFS

2021:498

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)