SFS 2021:500 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 b § och 23 kap. 4 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden i stället för lydelsen enligt lagen
(2020:1157) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 b §
I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende inves-

teringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörig-
het att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clear-

ingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform

(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:500

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:500

leverantör av datarapporteringstjänster: detsamma som i artikel 2.1.36a

i förordningen om marknader för finansiella instrument,

litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag

som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt
artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på

finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fast-
ställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett annat

land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument � inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp-
och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter,
utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till
ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredjepart � regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler � så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild
funktion i staten,
3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater

inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finan-
siellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finan-
sieringsproblem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som

är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13�15 §§ eller hos en behörig myndighet
i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller
ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

background image

3

SFS

2021:500

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1

i förordningen om värdepapperscentraler,

värdepappersinriktat holdingföretag: ett värdepappersinriktat holding-

företag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförord-
ningen, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som

har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett ut-
ländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

23 kap.
4 §
Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-
ning hos

1. ett värdepappersinstitut,
2. en börs,
3. en leverantör av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen har

tillsyn över,

4. en clearingorganisation,
5. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad mark-

nad från filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 1�3 §§ omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell informa-
tion.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet

ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut
att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av
institutet.

Innan en undersökning genomförs hos ett utländskt företag som har

inrättat filial enligt 4 kap. 1 § första stycket 1, ska Finansinspektionen sam-
råda med behörig myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det
utländska företaget.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)