SFS 2021:504 Lag om ändring i lagen (2021:467) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2021-504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:

467) om ändring i lagen

(2015:1016) om resolution

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § och 27 kap. 13 § lagen
(2015:1016) om resolution i stället för lydelsen enligt lagen (2021:467) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, jul-

afton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i
tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de
särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU)
nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till
Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i
den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt arti-
kel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21

i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etable-

rat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

central motpart: en central motpart enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister som har auktoriserats enligt arti-
kel 14 eller godkänts enligt artikel 25 i samma förordning,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:504

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

det kombinerade buffertkravet: det kombinerade buffertkravet enligt

2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land

inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är

hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

europeiskt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte

omfattas av artikel 92a i tillsynsförordningen och som har tillgångar som
överstiger 100 miljarder euro eller ingår i en resolutionsgrupp som har till-
gångar som överstiger 100 miljarder euro,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,
finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,
finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,
finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för

resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishante-
ringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förord-

ning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till
finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin

enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

globalt systemviktigt institut: ett globalt systemviktigt institut enligt

artikel 4.1.133 i tillsynsförordningen,

globalt systemviktigt institut hemmahörande utanför EES: ett globalt

systemviktigt institut hemmahörande utanför EES enligt artikel 4.1.134 i
tillsynsförordningen,

globalt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som är ett glo-

balt systemviktigt institut eller del av ett sådant,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen

enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen eller artikel 4.1.11 i värdepappers-
bolagsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i

flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt

artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

2021:504

background image

3

SFS

kapitalbas:
1. för kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen

och

2. för värdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i värdepappers-

bolagsförordningen,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,
koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-

direktivet,

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse och ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 §
första stycket 7 c lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:
a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för

återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse och 8 a kap. 7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-
den,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekon-

struktion eller avveckling enligt 3 kap. 3�5 och 12�24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande

åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller
25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare

enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap.
lagen om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt

6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets
förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde,

sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti

som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen,
kärnprimärkapitalinstrument
: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artikel 28.1�28.4, 29.1�29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförord-

ningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

2021:504

background image

4

SFS

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholding-

företag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemma-
hörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moder-

företag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

nationellt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte är en

globalt systemviktig resolutionsenhet eller en europeiskt systemviktig resolu-
tionsenhet men som Riksgäldskontoret bedömer vara en sannolik systemrisk i
händelse av fallissemang,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supple-

mentärkapitalinstrument,

resolutionsenhet: en juridisk person inom EES som enligt en resolutions-

plan ska vara föremål för resolutionsåtgärder,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land

utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett
moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolu-
tionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och för-
väntat resultat,

resolutionsgrupp: en resolutionsenhet och dess dotterföretag som inte är
a) en resolutionsenhet,
b) ett dotterföretag till en annan resolutionsenhet, eller
c) ett dotterföretag i ett tredjeland som enligt resolutionsplanen inte ingår

i resolutionsgruppen och dess dotterföretag,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishan-

teringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,
samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att

utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som
kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingföretag inom EES,

större dotterföretag: ett större dotterföretag enligt artikel 4.1.135 i till-

synsförordningen,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån

som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäck-

ningsdirektivet eller artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva

värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har
tillstånd för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3 eller 6 den lagen,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföre-

2021:504

background image

5

SFS

tag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde-
pappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU)
nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller vill-

koren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

27 kap.


13 § Avgiftsskyldiga ska betala årliga resolutionsavgifter. De samman-
lagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,05 procent av det totala
underlag för samtliga avgiftsskyldiga som beräknas enligt 14 § (avgifts-
underlaget).

Om inte annat följer av tredje stycket fastställs den resolutionsavgift som

en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med förordningen om resolutions-
avgifter.

Det som i artiklarna 4.1, 6�9, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i förord-

ningen om resolutionsavgifter anges om metoden för riskjustering av resolu-
tionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte tillämpas för EES-filialer.
För EES-filialer ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de
kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och föreskrifter
som har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 11.

Resolutionsavgift ska betalas så länge som behållningen i resolutions-

reserven vid utgången av det år avgiften avser understiger tre procent av de
garanterade insättningarna.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2021:504