SFS 2021:532 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2021-532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

36 kap.
5 §
2 Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6
eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse,
till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får
inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet
uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
deras biträden samt auktoriserade patentombud och deras biträden såvitt
avser patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen (2010:1052) om
auktorisation av patentombud, får höras som vittnen om något som i denna
deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed har
erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnads-
plikten gäller samtycker till det. Medlare enligt denna balk, 6 kap. 18 a §
föräldrabalken, lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
eller lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister och deras
biträden, får höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen
eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller
den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den som till
följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen inte får lämna uppgifter
som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag
eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.

Trots det som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att

vittna för

1. advokater och deras biträden, dock inte försvarare, i mål angående brott

för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål angående

brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen, och

3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i

mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Senaste lydelse 2018:1908.

SFS

2021:532

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:532

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund

har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller
hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden
som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i 3 kap. 4 §
tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Om någon enligt det som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)