SFS 2021:538 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2021-538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

dels att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska utgå,
dels att nuvarande 2 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 2 a §,
dels att 2 kap. 1, 3, 4 och 24 §§, 6 kap. 3�6, 9 och 14 §§, 7 kap. 12�14,

19, 20, 22, 28 och 30 §§, 8 kap. 2, 9 och 10 §§, 9 kap. 5�9 och 21 §§, 10 kap.
2 §, 11 kap. 12, 13 a och 21 §§, 12 kap. 8 och 10 §§, 15 kap. 1 och 4 §§ och
rubriken närmast före 7 kap. 30 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 kap. 2 § och 6 kap. 2 a, 2 b,

5 a och 5 b §§, och närmast före 6 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 En ansökan om konkurs görs skriftligen till den tingsrätt där
gäldenären svarar i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig,

om de inte är kända.

En ansökan ska avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som

är behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015

års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans
innehåll.

2 § En enskilds konkursansökan ska vara egenhändigt undertecknad av
sökanden eller sökandens ombud.

Om ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

3 §3 Om ett dödsbo eller en dödsbodelägare ansöker om att dödsboet ska
försättas i konkurs, ska till ansökan bifogas bouppteckningen efter den
avlidne och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Om det
inte har förrättats en bouppteckning, ska uppgift om varje delägares namn
och adress lämnas.

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.
2 Senaste lydelse 2017:479.
3 Senaste lydelse 2001:97. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS

2021:538

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:538

4 § Om en borgenär ansöker om konkurs, ska borgenären i ansökan lämna
uppgifter om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka yrkandet
grundas.

Borgenären ska till ansökan bifoga de handlingar som åberopas.

24 §4 När ett beslut om konkurs har meddelats, ska tingsrätten genast
kungöra beslutet.

Tingsrätten ska i samband med konkursbeslutet eller snarast därefter utse

förvaltare.

6 kap.
Bekräftelse av bouppteckningen och edgång

2 a § Gäldenären ska lämna en bouppteckningsbekräftelse inför förval-
taren.

Gäldenären ska göra de tillägg till och ändringar i bouppteckningen som

han eller hon anser behövs. Gäldenären ska därefter med sin underskrift på
heder och samvete bekräfta att bouppteckningens uppgifter om tillgångar,
skulder och räkenskapsinformation med gjorda tillägg och ändringar är
riktiga och att det enligt hans eller hennes vetskap inte oriktigt har
utelämnats eller tagits upp någon tillgång eller skuld.

För en underskrift enligt andra stycket tillämpas 2 kap. 2 §.

2 b § Gäldenärens bekräftelse enligt 2 a § ska lämnas vid ett bouppteck-
ningssammanträde. Förvaltaren ska hålla sammanträdet senast två månader
efter konkursbeslutet, om det inte är nödvändigt att det hålls senare.

Förvaltaren ska till bouppteckningssammanträdet kalla gäldenären,

tillsynsmyndigheten och i förekommande fall den borgenär som har gjort
konkursansökan.

3 §5 På begäran av förvaltaren ska gäldenären avlägga bouppteckningsed
inför rätten i stället för att lämna en bekräftelse enligt 2 a §.

Eden ska avläggas vid ett edgångssammanträde. Rätten ska hålla

sammanträdet så snart som möjligt. Gäldenären, förvaltaren, tillsyns-
myndigheten och i förekommande fall den borgenär som har gjort
konkursansökan ska kallas till sammanträdet.

Gäldenären ska vid edgångssammanträdet göra de tillägg till och

ändringar i bouppteckningen som han eller hon anser behövs och under ed
intyga att bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och
räkenskapsinformation med gjorda tillägg och ändringar är riktiga och att
det enligt hans eller hennes vetskap inte oriktigt har utelämnats eller tagits
upp någon tillgång eller skuld.

4 § Om gäldenären är en juridisk person och det finns flera
ställföreträdare, gäller skyldigheterna enligt 2 a och 3 §§ inte för en sådan
ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för
boutredningen.

Om en förmyndare för gäldenären ska bekräfta bouppteckningen eller

avlägga bouppteckningsed, är även gäldenären, om han eller hon har fyllt
15 år, skyldig att på förvaltarens begäran göra det. Detta gäller dock inte om

4 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
5 Senaste lydelse 1995:793.

background image

3

SFS

2021:538

det finns särskilda omständigheter som gör att det saknas anledning till
bekräftelse eller edgång.

5 §6 Någon annan än gäldenären ska vid ett sammanträde lämna en be-
kräftelse enligt 2 a § eller bekräfta en viss uppgift i bouppteckningen, om
det kan antas vara av betydelse för boutredningen. Till sammanträdet ska
förvaltaren kalla den som ska lämna bekräftelsen, tillsynsmyndigheten och
i förekommande fall den som har begärt bekräftelsen.

På begäran av förvaltaren ska någon annan än gäldenären, i stället för att

lämna en bekräftelse enligt första stycket, vid ett sammanträde inför rätten
avlägga bouppteckningsed enligt 3 § eller beediga en viss uppgift i
bouppteckningen, om det kan antas vara av betydelse för boutredningen.
Rätten ska hålla sammanträdet så snart som möjligt. Till sammanträdet ska
rätten kalla förvaltaren och de som anges i första stycket andra meningen.

Med undantag för den som är närstående till gäldenären gäller första och

andra styckena inte den som avses i 36 kap. 5 § rättegångsbalken, när det
gäller en uppgift som han eller hon inte får höras om som vittne.

Om förvaltaren avslår en begäran om att någon annan än gäldenären ska

lämna en bekräftelse enligt första stycket, får den som framställt begäran
hänskjuta frågan till rättens prövning.

5 a § Om det finns anledning till det får rätten besluta att den som ska av-
lägga ed får göra det inför en annan tingsrätt. �r den som ska avlägga ed
sjuk, får eden avläggas där han eller hon vistas.

5 b § Det som någon annanstans än i detta kapitel är föreskrivet om
bekräftelse av bouppteckningen och om bouppteckningssammanträde ska i
förekommande fall tillämpas på bouppteckningsed och edgångs-
sammanträde.

6 § Gäldenären får inte efter det att konkursbeslutet har meddelats och
innan han eller hon har bekräftat eller beedigat bouppteckningen bege sig
utomlands utan rättens medgivande. Om det senare under konkursen finns
skäl att befara att gäldenären genom att lämna landet undandrar sig en
skyldighet som föreskrivs i denna lag, får gäldenären förbjudas att resa
utomlands. Om gäldenären byter vistelseort, ska gäldenären meddela
förvaltaren var han eller hon vistas.

Om det finns skäl att befara att gäldenären åsidosätter ett förbud att resa

utomlands, får gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till
tillsynsmyndigheten. Om gäldenären inte har något pass, får det meddelas
förbud att utfärda pass för honom eller henne.

Om det finns skäl att befara att gäldenären genom att lämna den ort där

han eller hon är bosatt undandrar sig en skyldighet som föreskrivs i denna
lag, får gäldenären förbjudas att lämna orten.

9 § Om gäldenären inte fullgör en skyldighet enligt 2�3, 5 eller 6 § eller
överträder ett reseförbud enligt 6 §, får han eller hon efter omständigheterna
antingen hämtas eller häktas. Detsamma gäller om det finns skäl att befara
att gäldenären inte kommer att fullgöra en sådan skyldighet eller kommer att
överträda ett sådant förbud.

6 Senaste lydelse 1995:793. �ndringen innebär bl.a. att första och femte stycket tas bort.

background image

4

SFS

2021:538

Om någon annan än gäldenären inte fullgör en skyldighet enligt 5 § att

bekräfta eller beediga bouppteckningen eller en viss uppgift i den, får han
eller hon efter omständigheterna föreläggas vite, hämtas eller häktas.

Häktning i de fall som avses i första och andra styckena får ske endast om

det finns synnerliga skäl för det. Om gäldenären har överträtt ett reseförbud
enligt 6 §, ska han eller hon dock häktas om det inte är uppenbart att det är
onödigt.

Kostnaden för hämtning eller häktning betalas av staten.

14 § Om gäldenären är i behov av det, har han eller hon vid en inställelse
till följd av 2�5 a §§ rätt till skälig ersättning av konkursboet för resa och
uppehälle inom landet. Detta gäller även för en sådan person som avses i
13 §.

Om någon annan än den som avses i 13 § ska inställa sig enligt 5 § för att

bekräfta eller beediga bouppteckningen eller en viss uppgift i den, har han
eller hon rätt till skälig ersättning av konkursboet för sin inställelse.

Beslut om ersättning meddelas av rätten, om ersättningen avser inställelse

inför rätten. I andra fall beslutar förvaltaren om ersättning. Förskott får
beviljas på ersättningen. Ett beslut enligt detta stycke gäller omedelbart, om
inte något annat förordnas.

Om förvaltaren vägrar ersättning eller förskott på ersättning med begärt

belopp enligt denna paragraf, får den som framställt begäran hänskjuta fråga
till rättens prövning.

7 kap.
12 §
7 Förvaltaren ska snarast ta hand om gäldenärens bo med dess räken-
skapsinformation och annat material som rör boet.

Om gäldenären är bokföringsskyldig eller under det senaste året före

konkursansökan har varit det, ska förvaltaren i den omhändertagna
räkenskapsinformationen på lämpligt sätt ange dagen för omhändertagandet.

Den som på uppdrag av gäldenären har upprättat räkenskapsinformation

om gäldenärens bo är skyldig att lämna den till förvaltaren.

13 §8 Förvaltaren ska upprätta en bouppteckning. I den ska boets tillgångar
tas upp till noggrant uppskattade värden. I bouppteckningen ska vidare boets
skulder tas upp med uppgift om varje borgenärs namn och adress.
Bouppteckningen ska dessutom innehålla en bedömning av om utdelning
kan förväntas i konkursen.

Om det finns anledning, ska bouppteckningen också innehålla uppgift om

egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Om
gäldenären har uppgett att sådan egendom saknas, ska bouppteckningen
innehålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs ska bouppteckningen också innehålla en

förteckning över boets räkenskapsinformation och annat material som rör
boet.

Förvaltaren ska ge in bouppteckningen till rätten och tillsynsmyndigheten

så snart som möjligt och senast en vecka före bouppteckningssammanträdet.

Om ett bevakningsförfarande ska äga rum och det ännu inte har getts in

någon bouppteckning till rätten, ska förvaltaren så snart som möjligt och
senast en vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en

7 Senaste lydelse 1995:793.
8 Senaste lydelse 2020:1031. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

background image

5

SFS

2021:538

förteckning över borgenärerna med uppgift om varje borgenärs adress till
rätten och tillsynsmyndigheten. I konkurs hos ett kreditinstitut ska till
bouppteckningen eller borgenärsförteckningen bifogas uppgift om insätt-
ningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta.
Detsamma gäller i ett värdepappersbolags konkurs, om bolaget har tillstånd
att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsföretags eller ett tjänste-
pensionsföretags konkurs ska på motsvarande sätt bifogas uppgift om
försäkringstagarna och deras fordringar.

14 §9 Förvaltaren får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för
att omhänderta eller annars få tillgång till gäldenärens bo med dess
räkenskapsinformation och annat material som rör boet. Detsamma gäller
sådan räkenskapsinformation som avses i 12 § tredje stycket.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om

verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet,
avhysning eller avlägsnande. Om förvaltaren begär det, ska Krono-
fogdemyndigheten inte i förväg underrätta den som åtgärden riktas mot.

19 §10 Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokförings-
skyldighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte
god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt.

Förvaltaren ska bevara räkenskapsinformationen under minst sju år från

utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas
7 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet

som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss
verksamhet.

När det gäller skyldighet att ta fram underlag för deklarations- och

uppgiftsskyldighet och för kontroll av sådant underlag finns särskilda
bestämmelser.

20 §11 Om konkursen inte är avslutad vid utgången av den sjätte kalender-
månaden efter konkursbeslutet, ska förvaltaren inom en månad därefter till
tillsynsmyndigheten ge in en berättelse (halvårsberättelse), där de åtgärder
som har vidtagits och som återstår att vidta för att avsluta konkursen ska
anges. Halvårsberättelsen ska innehålla uppgifter om in- och utbetalningar
under perioden eller en kronologisk och systematisk sammanställning av
boets affärshändelser. Om pengar under någon del av denna period har varit
insatta i ett kreditinstitut, ska till berättelsen bifogas kontoutdrag från
institutet för hela perioden.

Senare under konkursen ska förvaltaren inom en månad från utgången av

varje sexmånadersperiod lämna en halvårsberättelse för den senaste
perioden. Halvårsberättelsen ska då även innehålla upplysningar om
orsakerna till att konkursen inte har avslutats och en bedömning av när den
kan avslutas.

Förvaltaren ska snarast skicka en kopia av halvårsberättelsen till rätten.

9 Senaste lydelse 1995:793.
10 Senaste lydelse 2010:1512.
11 Senaste lydelse 2004:431.

background image

6

SFS

2021:538

22 §12 När konkursen avslutas, ska förvaltaren till gäldenären återställa
räkenskapsinformation och annat material som rör boet och som förvaltaren
har tagit hand om eller, om det inte är möjligt, bevara materialet. Materialet
ska bevaras i enlighet med vad som i varje särskilt fall gäller om arkivering.

28 §13 Tillsynsmyndigheten ska ha tillgång till boets räkenskapsinfor-
mation och annat material som rör boet.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran lämna upplysningar om

boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän eller
gäldenären.

Särskild granskning

30 §14 Om en borgenär begär det, ska rätten förordna en granskningsman
att med de befogenheter som anges i denna lag övervaka förvaltningen på
borgenärens vägnar. Till granskningsman ska den som borgenären föreslår
utses, om han eller hon är lämplig.

Granskningsmannen ska ha tillgång till boets räkenskapsinformation och

annat material som rör boet.

Om borgenären begär det, ska även en ersättare för granskningsmannen

utses. Bestämmelserna om granskningsman gäller även för ersättaren.

Rätten ska entlediga granskningsmannen om denne eller borgenären

begär det eller om granskningsmannen visar sig inte vara lämplig.

Ersättningen till granskningsmannen ska betalas av borgenären.

8 kap.
2 §
Om gäldenären har drivit en rörelse, får förvaltaren, om det lagligen
kan ske, fortsätta rörelsen för konkursboets räkning i den utsträckning det är
ändamålsenligt. Detsamma gäller om förvaltaren sedan rörelsen har lagts
ned vill återuppta den. Rörelsen får dock fortsättas längre tid än ett år från
konkursbeslutet endast om det finns särskilda skäl för det.

9 § När lös egendom som tillhör gäldenären ska säljas exekutivt under
konkursen tillämpas 6 § fjärde stycket. I ett sådant fall ska förvaltaren
dessutom, om det behövs, i ärendet föra talan för de borgenärer som har
förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § förmånsrättslagen (1970:979) och
underrätta en sådan borgenär om ett yrkande som förvaltaren framställer på
den borgenärens vägnar.

10 §15 En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv
ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke ske tidigare än fyra veckor efter bouppteck-
ningssammanträdet. Borgenären ska minst en vecka innan borgenären vidtar
någon åtgärd för att sälja egendomen ge förvaltaren tillfälle att lösa in
egendomen. Om det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg
eller intecknade reservdelar till luftfartyg, ska egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument, valuta och sådant guld som har ställts som

säkerhet till en central motpart och som uppfyller kraven i kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om

12 Senaste lydelse 1995:793.
13 Senaste lydelse 1995:793.
14 Senaste lydelse 1995:793.
15 Senaste lydelse 2014:513.

background image

7

SFS

2021:538

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på
centrala motparter får omedelbart säljas eller realiseras genom avräkning av
en borgenär som har egendomen som säkerhet, om det sker på ett
affärsmässigt rimligt sätt. Detsamma gäller fordringar som uppkommit på
grund av att ett kreditinstitut, eller ett motsvarande utländskt institut, har
beviljat ett penninglån. Om säkerheten består av onoterade aktier i
konkursgäldenärens dotterbolag, ska borgenären dock först fråga förvaltaren
om konkursboet vill lösa in aktierna.

Borgenären ska minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid

och plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Om egendomen har sålts på annat sätt än exekutivt, ska borgenären

redovisa för förvaltaren vad som har flutit in.

Om borgenären inte själv vill sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja

försäljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som
har lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte
säljas av förvaltaren. Förvaltaren får bara låta sälja den rätt till andel i
inteckningen som enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma
gäldenären.

9 kap.
5 §
16 En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller
lös egendom behöver inte bevaka fordran för att få rätt till betalning ur den
pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos ett kreditinstitut på grund av en

insättning på räkning behöver inte bevaka sin fordran i institutets konkurs,
om uppgift om fordran har lämnats enligt 7 kap. 13 § femte stycket.
Detsamma gäller beträffande värdepappersbolag som har tillstånd att ta
emot insättningar på konto. En försäkringstagare behöver inte bevaka sin
fordran i ett livförsäkringsföretags eller ett tjänstepensionsföretags konkurs,
om uppgift om fordran lämnats enligt det angivna lagrummet.

6 §17 I bevakningen ska borgenären ange fordrans belopp, om det är
möjligt, och tydligt ange grunden för fordran. Om borgenären yrkar
förmånsrätt, ska även grunden för den tydligt anges.

Till bevakningen ska borgenären bifoga de handlingar som åberopas till

stöd för anspråket.

7 § Rätten ska genast efter bevakningstidens utgång se till att förvaltaren
får del av de inkomna bevakningshandlingarna.

Förvaltaren ska skyndsamt upprätta en förteckning över de fordringar som

har bevakats. För varje fordran ska beloppet anges och, om förmånsrätt har
yrkats, den åberopade grunden för den samt den plats i förmånsrätts-
ordningen som fordran får enligt borgenärens yrkande.

Förvaltaren ska skicka en kopia av förteckningen till rätten och

tillsynsmyndigheten.

8 § När rätten beslutar att bevakning ska äga rum, ska rätten samtidigt,
efter samråd med förvaltaren, bestämma

1. den tid inom vilken anmärkningar får framställas mot bevakningarna,

16 Senaste lydelse 2020:1031.
17 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

8

SFS

2021:538

2. var de till förvaltaren tillställda bevakningshandlingarna ska hållas

tillgängliga för granskning, och

3. tidpunkten för det förlikningssammanträde som ska hållas inför rätten

om anmärkningar framställs.

Om det visar sig vara lämpligare, får ett beslut enligt första stycket fattas

senare, dock senast vid bevakningstidens utgång.

Anmärkningstiden ska bestämmas så att den utgör minst två och högst

fyra veckor räknat från bevakningstidens utgång. Om det behövs med
hänsyn till förhållandena i konkursen, får en längre anmärkningstid fast-
ställas. Förlikningssammanträdet får inte hållas tidigare än två eller senare
än fyra veckor från utgången av anmärkningstiden.

Rätten ska underrätta förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären och de

borgenärer som har bevakat fordringar i konkursen om vad rätten har
bestämt enligt denna paragraf.

9 §18 Förvaltaren ska granska bevakningarna. Om förvaltaren finner
anledning till anmärkning mot något yrkande om betalnings- eller
förmånsrätt, ska han eller hon skriftligen anmäla det till rätten inom den tid
som har bestämts enligt 8 § första stycket 1. I anmärkningen ska grunden för
den anges tydligt.

�ven en borgenär som har bevakat en fordran i konkursen och gäldenären

får framställa anmärkning mot en bevakning. En sådan anmärkning ska
framställas inom den tid och på det sätt som anges i första stycket.

21 § När en fordran har efterbevakats, ska rätten så snart som avgiften
enligt 20 § andra stycket har betalats se till att förvaltaren får del av
bevakningshandlingarna och, efter samråd med denne, bestämma

1. den tid inom vilken anmärkningar får framställas mot bevakningen,
2. var de till förvaltaren tillställda bevakningshandlingarna ska hållas

tillgängliga för granskning, och

3. tidpunkten för det förlikningssammanträde som ska hållas inför rätten

om anmärkningar framställs.

Anmärkningstiden ska bestämmas så att den utgör minst två och högst

fem veckor från den dag avgiften enligt 20 § andra stycket betalades.
Förlikningssammanträdet inför rätten ska hållas inom fyra veckor från
anmärkningstidens utgång.

Rätten ska underrätta förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären och de

borgenärer som har bevakat fordringar i konkursen om att en fordran har
efterbevakats och vad rätten har bestämt enligt första stycket.

10 kap.
2 §
Konkursen får inte avskrivas enligt 1 § förrän bouppteckningen har
bekräftats och förvaltaren har lämnat sin förvaltarberättelse.

Om bouppteckningen inte kan bekräftas av gäldenären eller någon annan

inom skälig tid och om det saknas anledning att anta att det genom
bekräftelsen skulle visa sig att det finns tillgångar till betalning av
konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig, får
konkursen avskrivas trots att någon bekräftelse inte har lämnats.

18 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

9

SFS

2021:538

11 kap.
12 §
En borgenär förlorar sin rätt till utdelning, om borgenären inte gör
anspråk på medlen inom ett år räknat från

1. dagen då beslutet att fastställa utdelningen fick laga kraft, eller
2. den senare dag då borgenären blev berättigad att lyfta medlen utan att

ställa säkerhet.

De medel som en borgenär har förlorat sin rätt till ska fördelas mellan de

borgenärer som har bevarat sin rätt och i andra hand överlämnas till
gäldenären.

13 a §19 Om det sammanlagda belopp som tillkommer en borgenär
understiger 300 kronor ska beloppet inte betalas ut till borgenären, om det
inte finns särskilda skäl för det. Beloppet ska i stället fördelas på övriga
utdelningsberättigade som inte har tillgodosetts fullt ut.

21 §20 Om förvaltaren anser att de nytillkomna medlen kan fördelas utan
att ett förslag till efterutdelning upprättas och om tillsynsmyndigheten
medger det, får förvaltaren dela ut medlen till berättigade borgenärer utan
att föregående bestämmelser i detta kapitel iakttas. För utbetalningen gäller
dock 9 § andra stycket och 13 a §. En borgenär förlorar sin rätt till utdelning,
om borgenären inte gör anspråk på medlen inom ett år räknat från det att
förvaltaren har anmält till rätten att medlen har skickats till borgenären.

Första stycket tillämpas också för det fall att det finns skäl att upprätta ett

utdelningsförslag men medlen inte räcker till betalning av de kostnader som
är förenade med detta.

12 kap.
8 §
Om ackordsförslaget tas upp, ska rätten genast kalla borgenärerna till
ett sammanträde för att pröva förslaget. Innan gäldenären har bekräftat
bouppteckningen, får kallelse utfärdas endast om det finns synnerliga skäl
för det. Kallelsen ska kungöras.

Sammanträdet får inte hållas tidigare än tre veckor efter det att ackords-

förslaget togs upp och inte heller innan tvistefrågor som har uppkommit
genom anmärkningar mot bevakade fordringar har handlagts vid förlik-
ningssammanträdet.

10 § Vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget ska förvaltaren
närvara. Om gäldenären inte kan infinna sig personligen, bör han eller hon
inställa sig genom ombud.

Förvaltaren ska tillhandahålla en förteckning över de borgenärer som har

rätt att rösta i ackordsfrågan, med uppgift om de fordringsbelopp för vilka
rösträtt får utövas. Om det mot någon av dessa fordringar har framställts en
anmärkning som inte har prövats eller för det fall efterbevakning har skett,
anmärkningstiden ännu inte har gått ut, ska det särskilt anges i förteck-
ningen.

Om gäldenären inte har bekräftat bouppteckningen, ska anledningen till

det uppges vid sammanträdet.

19 Senaste lydelse 1990:1072.
20 Senaste lydelse 1990:1072.

background image

10

SFS

2021:538

15 kap.
1 §
Kungörelser enligt denna lag ska ske i Post- och Inrikes Tidningar. Om
det finns särskilda skäl får därutöver en kungörelse ske på annat sätt.

Dagen för kungörande enligt denna lag är den dag då kungörelsen

infördes i Post- och Inrikes Tidningar.

I 8 kap. 11�13 §§ finns särskilda bestämmelser om kungörande av

auktion i vissa fall.

4 § Skriftliga kallelser och underrättelser enligt denna lag ska ske med post
eller på något annat lämpligt sätt, om inte något annat följer av särskilda
föreskrifter om delgivning.

Om förvaltaren ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om

något annat, får det ske genom delgivning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Om konkursen har beslutats före ikraftträdandet gäller 2 kap. 24 §,

6 kap. 3�5 §§ och 11 kap. 12, 13 a och 21 §§ i deras äldre lydelser.

3. De nya 6 kap. 2 a, 2 b och 5 a §§ gäller endast i en konkurs som har

beslutats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)