SFS 2021:542 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

SFS2021-542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:VUPTGX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:UVANSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 2 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>1 �</b>2 En ans�kan om f�retagsrekonstruktion f�r g�ras av g�lden�ren eller <br/>av en borgen�r. Ans�kan ska g�ras skriftligen till den tingsr�tt d�r <br/>g�lden�ren svarar i tvistem�l som ang�r betalningsskyldighet i allm�nhet. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I ans�kan ska s�kanden ange och styrka de omst�ndigheter som g�r r�tten </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�rig, om de inte �r k�nda. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 3 och 4 �� lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015 </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">�rs insolvensf�rordning finns ytterligare best�mmelser om ans�kans <br/>inneh�ll. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 a �</b> En ans�kan enligt 1 � ska vara egenh�ndigt undertecknad av <br/>s�kanden eller s�kandens ombud. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ans�kan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk <br/>identifiering och betrodda tj�nster f�r elektroniska transaktioner p� den inre <br/>marknaden och om upph�vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga <br/>lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Tobias Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318. <br/>2 Senaste lydelse 2017:481. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:542</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">8 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion

dels att 2 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 1 a �, av f�ljande lydelse.

2 kap.
1 �
2 En ans�kan om f�retagsrekonstruktion f�r g�ras av g�lden�ren eller
av en borgen�r. Ans�kan ska g�ras skriftligen till den tingsr�tt d�r
g�lden�ren svarar i tvistem�l som ang�r betalningsskyldighet i allm�nhet.

I ans�kan ska s�kanden ange och styrka de omst�ndigheter som g�r r�tten

beh�rig, om de inte �r k�nda.

I 3 och 4 �� lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015

�rs insolvensf�rordning finns ytterligare best�mmelser om ans�kans
inneh�ll.

1 a � En ans�kan enligt 1 � ska vara egenh�ndigt undertecknad av
s�kanden eller s�kandens ombud.

Om ans�kan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en s�dan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tj�nster f�r elektroniska transaktioner p� den inre
marknaden och om upph�vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.
2 Senaste lydelse 2017:481.

SFS

2021:542

Publicerad
den

8 juni 2021

;