SFS 2021:552 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

SFS2021-552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om livsmedelslagen (2006:804)

dels att 2, 6, 15, 16 och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ⬝Förbud mot att släppa ut

livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel på marknaden⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 10 a §§, av följande

lydelse.

2 §3 I denna lag betyder

1. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet:

� livsmedel,
� stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan,
� primärproduktion, och
� livsmedelsföretagare,
2. uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien,

3. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,

1 Prop. 2020/21:157, bet. 2020/21:MJU18, rskr. 2020/21:323.
2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
3 Senaste lydelse 2021:169.

SFS

2021:552

Publicerad
den

9 juni 2021

background image

2

SFS

2021:552

96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

4. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,

5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625,

6. uttrycket utsläppande på marknaden
a) i fråga om livsmedel samma sak som i förordning (EG) nr 178/2002,
b) i fråga om material och produkter avsedda att komma i kontakt med

livsmedel samma sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven
80/590/EEG och 89/109/EEG, och

7. uttrycket material och produkter avsedda att komma i kontakt med

livsmedel sådana material och produkter som omfattas av
tillämpningsområdet i förordning (EG) nr 1935/2004.

3 a § Lagen gäller även material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel.

6 §4 Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars
för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. förbud mot eller villkor för handhavande, införsel till landet eller

utsläppande på marknaden av livsmedel eller material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

2. märkning och presentation av livsmedel eller material och produkter

avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av

livsmedel eller tillsammans med livsmedel,

5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är

sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt
inom sådan verksamhet, och

6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gräns-

kontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.

10 a § Utöver vad som följer av EU-bestämmelser som denna lag
kompletterar är det förbjudet att på marknaden släppa ut sådana material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som inte uppfyller
kraven i artikel 3, 4 och 15 i förordning (EG) nr 1935/2004.

15 §5 Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
verksamhet ska flyttas över från kommunen till verket. Ett sådant beslut får

4 Senaste lydelse 2016:280.
5 Senaste lydelse 2021:169.

background image

3

SFS

2021:552

fattas om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om
det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till

kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

16 §6 Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
verksamhet ska flyttas från Livsmedelsverket till en kommun.

29 §7 Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt
28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av

5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,

2. bryter mot 10 § första stycket eller 10 a §, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser
om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU)
2017/625.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2021:169.
7 Senaste lydelse 2021:169.