SFS 2021:552 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

SFS2021-552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WPCOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HQPCEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:UUFPFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:OXQHFQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i livsmedelslagen (2006:804) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om livsmedelslagen (2006:804) </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 2, 6, 15, 16 och 29 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 10 � ska lyda F�rbud mot att sl�ppa ut </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med <br/>livsmedel p� marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 10 a ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b>3 I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�ljande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer <br/>och krav f�r livsmedelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska <br/>myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller <br/>livsmedelss�kerhet: </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"> livsmedel,<br/> stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan,<br/> prim�rproduktion, och<br/> livsmedelsf�retagare,<br/>2. uttrycket anl�ggning samma sak som i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. uttrycket offentlig kontroll<br/>a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan <br/>offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och <br/>foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd, <br/>v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr <br/>1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) <br/>2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) <br/>nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, <br/>2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets <br/>direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:157, bet. 2020/21:MJU18, rskr. 2020/21:323. <br/>2 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett <br/>informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r <br/>informationssamh�llets tj�nster. <br/>3 Senaste lydelse 2021:169. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:552</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">9 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:552</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om <br/>offentlig kontroll), och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) kontroll i �vrigt av att denna lag och f�reskrifter och beslut som har</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelats med st�d av lagen f�ljs, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">4. uttrycket annan offentlig verksamhet<br/>a) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2017/625, och<br/>b) s�dan offentlig verksamhet som i �vrigt utf�rs med st�d av lagen eller</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(EU) 2017/625, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">6. uttrycket utsl�ppande p� marknaden<br/>a) i fr�ga om livsmedel samma sak som i f�rordning (EG) nr 178/2002,<br/>b) i fr�ga om material och produkter avsedda att komma i kontakt med</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">livsmedel samma sak som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) <br/>nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda <br/>att komma i kontakt med livsmedel och om upph�vande av direktiven <br/>80/590/EEG och 89/109/EEG, och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. uttrycket material och produkter avsedda att komma i kontakt med</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">livsmedel s�dana material och produkter som omfattas av <br/>till�mpningsomr�det i f�rordning (EG) nr 1935/2004. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>3 a �</b> Lagen g�ller �ven material och produkter avsedda att komma i <br/>kontakt med livsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 �</b>4 Om det beh�vs f�r att skydda m�nniskors liv eller h�lsa eller annars <br/>f�r att tillgodose konsumentintresset, f�r regeringen eller den myndighet <br/>som regeringen best�mmer meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet <br/>besluta om </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�rbud mot eller villkor f�r handhavande, inf�rsel till landet eller</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">utsl�ppande p� marknaden av livsmedel eller material och produkter <br/>avsedda att komma i kontakt med livsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. m�rkning och presentation av livsmedel eller material och produkter</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avsedda att komma i kontakt med livsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,<br/>4. anv�ndning av vara, �mne eller utrustning vid handhavande av</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">livsmedel eller tillsammans med livsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. l�karunders�kning eller annan h�lsokontroll av personal som �r</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i �vrigt <br/>inom s�dan verksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. f�rbud mot �terutf�rsel av livsmedel som f�rvaras p� en gr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">kontrollstation eller ett tullager eller i en frizon. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>10 a �</b> Ut�ver vad som f�ljer av EU-best�mmelser som denna lag <br/>kompletterar �r det f�rbjudet att p� marknaden sl�ppa ut s�dana material och <br/>produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som inte uppfyller <br/>kraven i artikel 3, 4 och 15 i f�rordning (EG) nr 1935/2004. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>15 �</b>5 Livsmedelsverket f�r, i samr�d med en kommun, besluta att ansvaret <br/>f�r offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fr�ga om en viss <br/>verksamhet ska flyttas �ver fr�n kommunen till verket. Ett s�dant beslut f�r </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">4 Senaste lydelse 2016:280. <br/>5 Senaste lydelse 2021:169. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:552</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">fattas om verksamheten har stor omfattning, �r s�rskilt komplicerad eller om <br/>det finns andra s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Livsmedelsverket f�r besluta att ansvaret ska l�mnas tillbaka till </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">kommunen, om verket och kommunen �r �verens om det. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>16 �</b>6 Livsmedelsverket f�r, i samr�d med en kommun, besluta att ansvaret <br/>f�r offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fr�ga om en viss <br/>verksamhet ska flyttas fr�n Livsmedelsverket till en kommun. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>29 �</b>7 Till b�ter d�ms den som, om g�rningen inte ska leda till ansvar enligt <br/>28 a �, med upps�t eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som har meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">5 � tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">2. bryter mot 10 � f�rsta stycket eller 10 a �, eller<br/>3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 20 � f�rsta stycket 1.<br/>Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EU-best�mmelser som lagen <br/>kompletterar. Detta g�ller dock inte om �vertr�delsen avser best�mmelser <br/>om myndighetsut�vning eller andra best�mmelser i f�rordning (EU) <br/>2017/625. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">6 Senaste lydelse 2021:169. <br/>7 Senaste lydelse 2021:169. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i livsmedelslagen (2006:804)

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om livsmedelslagen (2006:804)

dels att 2, 6, 15, 16 och 29 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 10 � ska lyda F�rbud mot att sl�ppa ut

livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel p� marknaden,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 10 a ��, av f�ljande

lydelse.

2 �3 I denna lag betyder

1. f�ljande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer
och krav f�r livsmedelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska
myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller
livsmedelss�kerhet:

 livsmedel,
 stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan,
 prim�rproduktion, och
 livsmedelsf�retagare,
2. uttrycket anl�ggning samma sak som i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien,

3. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd,
v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,

1 Prop. 2020/21:157, bet. 2020/21:MJU18, rskr. 2020/21:323.
2 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r
informationssamh�llets tj�nster.
3 Senaste lydelse 2021:169.

SFS

2021:552

Publicerad
den

9 juni 2021

background image

2

SFS

2021:552

96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i �vrigt av att denna lag och f�reskrifter och beslut som har

meddelats med st�d av lagen f�ljs,

4. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt f�rordning (EU) 2017/625, och
b) s�dan offentlig verksamhet som i �vrigt utf�rs med st�d av lagen eller

f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen,

5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i f�rordning

(EU) 2017/625,

6. uttrycket utsl�ppande p� marknaden
a) i fr�ga om livsmedel samma sak som i f�rordning (EG) nr 178/2002,
b) i fr�ga om material och produkter avsedda att komma i kontakt med

livsmedel samma sak som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel och om upph�vande av direktiven
80/590/EEG och 89/109/EEG, och

7. uttrycket material och produkter avsedda att komma i kontakt med

livsmedel s�dana material och produkter som omfattas av
till�mpningsomr�det i f�rordning (EG) nr 1935/2004.

3 a � Lagen g�ller �ven material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel.

6 �4 Om det beh�vs f�r att skydda m�nniskors liv eller h�lsa eller annars
f�r att tillgodose konsumentintresset, f�r regeringen eller den myndighet
som regeringen best�mmer meddela f�reskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. f�rbud mot eller villkor f�r handhavande, inf�rsel till landet eller

utsl�ppande p� marknaden av livsmedel eller material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

2. m�rkning och presentation av livsmedel eller material och produkter

avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
4. anv�ndning av vara, �mne eller utrustning vid handhavande av

livsmedel eller tillsammans med livsmedel,

5. l�karunders�kning eller annan h�lsokontroll av personal som �r

sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i �vrigt
inom s�dan verksamhet, och

6. f�rbud mot �terutf�rsel av livsmedel som f�rvaras p� en gr�ns-

kontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.

10 a � Ut�ver vad som f�ljer av EU-best�mmelser som denna lag
kompletterar �r det f�rbjudet att p� marknaden sl�ppa ut s�dana material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som inte uppfyller
kraven i artikel 3, 4 och 15 i f�rordning (EG) nr 1935/2004.

15 �5 Livsmedelsverket f�r, i samr�d med en kommun, besluta att ansvaret
f�r offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fr�ga om en viss
verksamhet ska flyttas �ver fr�n kommunen till verket. Ett s�dant beslut f�r

4 Senaste lydelse 2016:280.
5 Senaste lydelse 2021:169.

background image

3

SFS

2021:552

fattas om verksamheten har stor omfattning, �r s�rskilt komplicerad eller om
det finns andra s�rskilda sk�l.

Livsmedelsverket f�r besluta att ansvaret ska l�mnas tillbaka till

kommunen, om verket och kommunen �r �verens om det.

16 �6 Livsmedelsverket f�r, i samr�d med en kommun, besluta att ansvaret
f�r offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fr�ga om en viss
verksamhet ska flyttas fr�n Livsmedelsverket till en kommun.

29 �7 Till b�ter d�ms den som, om g�rningen inte ska leda till ansvar enligt
28 a �, med upps�t eller av oaktsamhet

1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som har meddelats med st�d av

5 � tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 �,

2. bryter mot 10 � f�rsta stycket eller 10 a �, eller
3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 20 � f�rsta stycket 1.
Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EU-best�mmelser som lagen
kompletterar. Detta g�ller dock inte om �vertr�delsen avser best�mmelser
om myndighetsut�vning eller andra best�mmelser i f�rordning (EU)
2017/625.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2021:169.
7 Senaste lydelse 2021:169.

;