SFS 2021:562 Lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

SFS2021-562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (2018:1653)
om företagsnamn ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
Ett företagsnamn får inte registreras om företagsnamnet

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som
företagsnamn, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten inte får användas obehörigen som företagsnamn, eller något som kan
förväxlas med ett sådant kännetecken,

4. innehåller eller i väsentliga delar återger en äldre växtsortbenämning

som avser en växtsort av samma eller närstående växtart, i den utsträckning
växtsorten är skyddad enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller
unionsrätten, eller

5. i annat fall är ägnat att vilseleda allmänheten.
Ett företagsnamn får inte heller registreras om ansökan om registrering

gjordes i ond tro.

3 § Ett företagsnamn får inte registreras om företagsnamnet

1. är identiskt med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma

slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksam-

het av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbe-
gripet risken för att användningen av företagsnamnet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som använder företagsnamnet och in-
nehavaren av näringskännetecknet, eller

3. är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt

inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av före-
tagsnamnet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara
till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,
oavsett om användningen avser verksamhet av samma, liknande eller annat
slag.

1 Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336.

SFS

2021:562

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:562

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på företagsnamn som har regi-

strerats och ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

;