SFS 2021:563 Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-563.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:QQTXFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FPGJHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ODHVJQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:1654) om skydd f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2018:1654) om <br/>skydd f�r beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>2 Best�mmelserna i 8 kap. 38 ��, 9 kap. och 10 kap. 9 � varum�rkes-<br/>lagen (2010:1877) ska till�mpas vid intr�ng i den r�tt till en beteckning som <br/>f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/787 av den</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av <br/>spritdrycker, anv�ndning av namn p� spritdrycker i presentationen och <br/>m�rkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar f�r <br/>spritdrycker, anv�ndning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-<br/>produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upph�vande av f�rordning (EG) <br/>nr 110/2008, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-<br/>medel, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r <br/>jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr <br/>922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den <br/>ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av, <br/>samt skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och <br/>om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga <br/>lydelsen, eller </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1753 av den</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">23 oktober 2019 om unionens �tg�rder efter anslutningen till Gen�veakten <br/>inom Lissabon�verenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geograf-<br/>iska beteckningar, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b>3 Best�mmelserna i 8 kap. 38 ��, 9 kap. och 10 kap. 9 � varu-<br/>m�rkeslagen (2010:1877) ska ocks� till�mpas vid intr�ng i den r�tt till en <br/>beteckning som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336. <br/>2 Senaste lydelse 2021:205. <br/>3 Senaste lydelse 2019:512. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:563</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">11 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:563</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">� ena sidan, och Republiken Korea, � andra sidan, av den 6 oktober 2010 <br/>(EUT L 127, 14.5.2011, s. 6), </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, �</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, � andra sidan, av den 26 juni <br/>2012 (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3 och EUT L 356, 24.12.2016, s. 3), </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. avtalet om uppr�ttande av en associering mellan Europeiska unionen</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">och dess medlemsstater, � ena sidan, och Centralamerika, � andra sidan, av <br/>den 29 juni 2012 (EUT L 346, 15.12.2012, s. 3), </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. associeringsavtalet </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">mellan </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft20">Europeiska </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft20">unionen </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft20">dess </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">medlemsstater, � ena sidan, och Ukraina, � andra sidan, av den 27 juni 2014 <br/>(EUT L 161, 29.5.2014, s. 3), </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">energigemenskapen och deras medlemsstater, � ena sidan, och Republiken <br/>Moldavien, � andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 260, 30.8.2014, s. 4), </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">energigemenskapen och deras medlemsstater, � ena sidan, och Georgien, � <br/>andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4), </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. det �vergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">Kanada, � ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, � <br/>andra sidan, av den 30 oktober 2016 (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23), </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">partnerskap, av den 17 juli 2018 (EUT L 330, 27.12.2018, s. 3), </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Singapore, av den 19 oktober 2018 (EUT L 294, 14.11.2019, s. 3), eller </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">republiken Vietnam, av den 30 juni 2019 (EUT L 186, 12.6.2020, s. 3). </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.<br/>2. De nya best�mmelserna till�mpas �ven p� beteckningar som har f�tt</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skydd f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. De nya best�mmelserna som avser h�nvisning till 8 kap. 46 och 8 �� </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">varum�rkeslagen (2010:1877) till�mpas inte p� intr�ng, f�rs�k till intr�ng <br/>eller f�rberedelse till intr�ng som skett f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Mikael Hjort <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:1654) om skydd f�r

beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel

Utf�rdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2018:1654) om
skydd f�r beteckningar p� jordbruksprodukter och livsmedel ska ha f�ljande
lydelse.

1 �2 Best�mmelserna i 8 kap. 38 ��, 9 kap. och 10 kap. 9 � varum�rkes-
lagen (2010:1877) ska till�mpas vid intr�ng i den r�tt till en beteckning som
f�ljer av

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/787 av den

17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av
spritdrycker, anv�ndning av namn p� spritdrycker i presentationen och
m�rkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar f�r
spritdrycker, anv�ndning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruks-
produkter i alkoholhaltiga drycker samt om upph�vande av f�rordning (EG)
nr 110/2008, i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar f�r jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad marknadsordning f�r
jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets f�rordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den
ursprungliga lydelsen,

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och m�rkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar f�r, aromatiserade vinprodukter och
om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga
lydelsen, eller

5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1753 av den

23 oktober 2019 om unionens �tg�rder efter anslutningen till Gen�veakten
inom Lissabon�verenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geograf-
iska beteckningar, i den ursprungliga lydelsen.

2 �3 Best�mmelserna i 8 kap. 38 ��, 9 kap. och 10 kap. 9 � varu-
m�rkeslagen (2010:1877) ska ocks� till�mpas vid intr�ng i den r�tt till en
beteckning som f�ljer av

1 Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336.
2 Senaste lydelse 2021:205.
3 Senaste lydelse 2019:512.

SFS

2021:563

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:563

1. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,

� ena sidan, och Republiken Korea, � andra sidan, av den 6 oktober 2010
(EUT L 127, 14.5.2011, s. 6),

2. handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, �

ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, � andra sidan, av den 26 juni
2012 (EUT L 354, 21.12.2012, s. 3 och EUT L 356, 24.12.2016, s. 3),

3. avtalet om uppr�ttande av en associering mellan Europeiska unionen

och dess medlemsstater, � ena sidan, och Centralamerika, � andra sidan, av
den 29 juni 2012 (EUT L 346, 15.12.2012, s. 3),

4. associeringsavtalet

mellan

Europeiska

unionen

och

dess

medlemsstater, � ena sidan, och Ukraina, � andra sidan, av den 27 juni 2014
(EUT L 161, 29.5.2014, s. 3),

5. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, � ena sidan, och Republiken
Moldavien, � andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 260, 30.8.2014, s. 4),

6. associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-

energigemenskapen och deras medlemsstater, � ena sidan, och Georgien, �
andra sidan, av den 27 juni 2014 (EUT L 261, 30.8.2014, s. 4),

7. det �vergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan

Kanada, � ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, �
andra sidan, av den 30 oktober 2016 (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23),

8. avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt

partnerskap, av den 17 juli 2018 (EUT L 330, 27.12.2018, s. 3),

9. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Singapore, av den 19 oktober 2018 (EUT L 294, 14.11.2019, s. 3), eller

10. frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska

republiken Vietnam, av den 30 juni 2019 (EUT L 186, 12.6.2020, s. 3).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
2. De nya best�mmelserna till�mpas �ven p� beteckningar som har f�tt

skydd f�re ikrafttr�dandet.

3. De nya best�mmelserna som avser h�nvisning till 8 kap. 46 och 8 ��

varum�rkeslagen (2010:1877) till�mpas inte p� intr�ng, f�rs�k till intr�ng
eller f�rberedelse till intr�ng som skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

;