SFS 2011:3 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2011:3 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
110003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 13 januari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

1

�vriga platser ska fördelas mellan de sökande med betygen som

grund. Företräde mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvär-
det utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens
slutbetyg. Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

Betyg Betygsvärde

A 20
B 17,5
C 15
D 12,5
E 10
F

0

En sökande som gått förberedande dansarutbildning i grundskolan med jäm-
kad timplan och därför fått färre än 16 betyg i sitt slutbetyg ska ändå få sitt
meritvärde bestämt efter 16 betyg. Uppräkningen av meritvärdet ska göras i
proportion till de betyg som eleven har fått.

För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvär-

det beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa be-
tygen i övrigt. Möjligheten att öka meritvärdet med värdet av ett betyg i mo-
derna språk som språkval gäller även en sökande som gått förberedande dan-
sarutbildning.

En sökande som efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande

fått betyg i något av grundskolans ämnen efter prövning eller genom studier
på ett introduktionsprogram får vid urvalet tillgodoräkna sig betygsvärdet av
detta betyg.

1 Senaste lydelse 2011:2.

SFS 2011:3

Utkom från trycket
den 25 januari 2011

background image

2

SFS 2011:3

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första

gången vid antagning till utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar