SFS 2007:511 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2007:511 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
070511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 11 och 11 a §§ samt 2 kap.

7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

2

Regeringen beslutar vid vilka högskolor som examina på grundnivå

respektive avancerad nivå får avläggas. Regeringen får meddela föreskrifter
om att någon annan myndighet får besluta i dessa frågor. Regeringen med-
delar föreskrifter om vilka examina som får avläggas vid Sveriges lantbruks-
universitet och vid Försvarshögskolan.

Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara om utbildningen uppfyller

de krav som ställs på utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt
detta kapitel och de särskilda krav som finns i förordningsbestämmelser.
Dessutom skall det i ett rikstäckande perspektiv finnas ett allmänt intresse av
att examina får utfärdas.

11 a §

3

Om det inte längre finns förutsättningar enligt 11 § andra stycket

första meningen att utfärda en generell examen i ett visst huvudämne eller
med en viss inriktning eller en yrkesexamen, skall Högskoleverket anmoda
högskolan att inom viss tid avhjälpa bristerna.

Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar efter den tid som sägs i

första stycket, får regeringen besluta att högskolan inte längre får utfärda en
sådan examen som bristerna avser. Regeringen får meddela föreskrifter om
att någon annan myndighet får besluta om detta. Om det meddelas ett beslut
om att en högskola inte längre får utfärda en examen, får dock högskolan
också därefter utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbild-
ning vid den högskolan före beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen
omfattar ett program eller en kurs som kan leda fram till en sådan examen
som beslutet avser.

Frågor som avses i andra stycket skall avgöras av regeringen, om de avser

Sveriges lantbruksuniversitet eller Försvarshögskolan. Därvid får regeringen
ta hänsyn också till om det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt in-

1

Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193.

2

Senaste lydelse 2006:173.

3

Senaste lydelse 2007:475.

SFS 2007:511

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:511

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

tresse av att examina får utfärdas vid Lantbruksuniversitetet respektive För-
svarshögskolan.

2 kap.

7 §

4

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om sammansättningen av

styrelse, fakultetsnämnd och eventuella särskilda organ för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid För-
svarshögskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:173.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.