SFS 2019:505 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2019:505 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS2019-505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 a § högskolelagen
(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 a §
2 I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god
forskningssed värnas.

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av

oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forsknings-
huvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed
och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273.

2 Senaste lydelse 2000:1370.

SFS

2019:505

Publicerad
den

2 juli 2019