SFS 2019:505 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2019:505 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS2019-505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 a § högskolelagen
(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 a §
2 I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god
forskningssed värnas.

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av

oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forsknings-
huvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed
och om att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273.

2 Senaste lydelse 2000:1370.

SFS

2019:505

Publicerad
den

2 juli 2019

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar