SFS 2010:701 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2010:701 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
100701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om högskolelagen

(1992:1434)

2

dels att 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 7 § och 5 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 9 § och

2 kap. 8 §,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, nya 2 kap. 8 och 9 §§ samt 3 kap. 2 och 3 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande

lydelse.

2 kap.

5 §

3

En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och

rektor, om inte något annat är föreskrivet. När högskolan beslutar om sin
organisation ska 6 och 7 §§ gälla.

6 §

4

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kom-

petens, om besluten kräver en bedömning av

1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller
2. organisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga

utvecklingsarbetet.

Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av

personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller
konstnärlig kompetens. Styrelsen får dock besluta att en sådan majoritet inte
behövs om det finns särskilda skäl.

7 §

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller bered-

ning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

1 Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337.

2 Senaste lydelse av
1 kap. 5 a § 2008:575
3 kap. 5 § 1997:797
5 kap. 7 § 2003:1121.

3 Senaste lydelse 2010:385.

4 Senaste lydelse 2009:764.

SFS 2010:701

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:701

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om vem som utser representanter för studenterna. I sådana före-
skrifter får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt sammanslut-
ningar att utse representanterna.

9 §

5

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om sammansättningen av

styrelse vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid Försvarshögskolan samt
om en nämnd för forskning och utbildning vid Försvarshögskolan.

3 kap.

2 §

6

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer

anställda som lärare vid högskolorna.

Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare.
Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedöm-

ningsgrunder som ska gälla vid anställning av professorer och lektorer.

3 §

7

En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte

någonting annat följer av andra stycket.

En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om
1. konstnärlig verksamhet,
2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verk-

samhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor), eller

3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighets-

kraven för professor (gästprofessor).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse av tidigare 2 kap. 7 § 2007:511.

6 Senaste lydelse 1997:797.

7 Senaste lydelse 1997:797.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.