SFS 1992:317

920317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:317 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i lagcn (1976:1046) om överlämnande av

den 26 maj 1992

förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets

verksamhetsområde;

' Prop. 1991/92: 100 (bil. 9 p . A 1 ), UbU8, rsk r. 191.

^ Lagen omtryckt 1990:232.

ö

utfärdad den 23 april 1992.

fe ra

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976; 10 46) om

ca;

överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets

Eijb

verksamhetsområde^

c

delsdXX. 1, 2 a, 5, 6, 7 a, 8, 10�10 c, 11 b och 12 a�12 c §§ skall upphöra

att gälla,

:)

dels att 3 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

da; if:

3 §' Musikaliska akademien prövar

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet

|

inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,

o

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta

p;,

bidrag.

Musikaliska akademien handhar

i|

1. orgelspelarkurs och

lig

2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande

av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomu-

j

siker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

'^1

764

' �ndringen innebär att fö rsta stycket punkt 3 upphä vs.

V ⬢

!)!f)

¬

background image

14 '§ Om ett beslut som avses i 2 § får överklagas, tillämpas bestämmel-

SFS 1992:317

serna i 23 �25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.