SFS 1993:801 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor / SFS 1993:801 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
SFS 1993_801 Lag om ändring i lagen (1991_1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:801

Utkom från trycket

den 24 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kom-

munernas skyldighet att svara för vissa elevresor skall ha följande lydelse.

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
(1973:349), skall den kommun som enligt 1 kap. 15 § skollagen
(1985:1100) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för
dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor
där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet skall ges kontant eller på
annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kon-
tant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad som
motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäk-
ring för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor
mellan bostaden och skolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 1992/93:230, bet. 1992/93: UbU 17, rskr. 1992/93:406.

1778

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.