SFS 2012:489 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

120489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina;

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att

utfärda vissa examina ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som upp-

ställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har
ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i
väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning

av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en sådan framställning
görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278.

2 Senaste lydelse 2006:174.

SFS 2012:489

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.