SFS 2009:696 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

090696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1993:792) om tillstånd

att utfärda vissa examina ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av
följande lydelse.

2 a §

En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda

examina får utfärda en gemensam examen i vilken en examen som tillståndet
avser ingår. En sådan gemensam examen får den enskilda utbildnings-
anordnaren utfärda tillsammans med

1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen

(1992:1434),

2. en annan enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda

examina, eller

3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten

som tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina.
Utbildningen ska ha anordnats inom ett utbildningssamarbete mellan sådana
lärosäten som avses i första stycket.

2 b §

En enskild utbildningsanordnare enligt 2 a § får dock utfärda en

gemensam examen bara om

1. den studerande har gått igenom utbildningen samt har uppfyllt kraven

för examen vid den enskilda utbildningsanordnaren och vid minst ett annat
lärosäte som ingår i utbildningssamarbetet,

2. varje lärosäte som utfärdar en examen, som ingår i den gemensamma

examen, får utfärda den examen som lärosätet utfärdar,

3. ett universitets, en högskolas eller en annan enskild utbildnings-

anordnares examen, som ingår i den gemensamma examen, avser samma
examen som den enskilda utbildningsanordnarens, och

4. ett utländskt lärosätes examen, som ingår i den gemensamma examen,

är på motsvarande nivå som den enskilda utbildningsanordnarens.

1 Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282.

SFS 2009:696

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

2

SFS 2009:696

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om ut-

bildning som börjar efter utgången av juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.