SFS 2021:1227 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina / SFS 2021:1227 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS2021-1227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda

vissa examina

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 §, och närmast före 15 § en ny

rubrik av följande lydelse.

7 §2 Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som upp-
ställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har
ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i
väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 §.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning

av den myndighet som regeringen bestämmer. Innan en sådan framställning
görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

�verlåtelse av förvaltningsuppgift
15 §
Regeringen får besluta att Internationella sjöfartsorganisationen ska
ha rätt att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet.

Sådan överlåtelse av förvaltningsuppgift ska ske genom att tillstånd

meddelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76.
2 Senaste lydelse 2012:489.

SFS

2021:1227

Publicerad
den

15 december 2021

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.