SFS 2018:1999 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor / SFS 2018:1999 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS2018-1999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning

av forskning som avser människor

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att in-

hämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte
sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå
eller på avancerad nivå,

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk

person i vars verksamhet forskningen utförs,

forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och
behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 4.2

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s
dataskyddsförordning.

3 §3 Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter), eller

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brott-

mål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

2 Senaste lydelse 2008:192.

3 Senaste lydelse 2008:192.

SFS

2018:1999

Publicerad
den

11 december 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar