SFS 2007:545 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2007:545 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
070545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 13 och 14 §§ lagen (1997:323)

om statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §

2

Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall som tillgång

tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
2. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet som på grund av

ägarens begäran enligt 2

kap. 9

§ tredje stycket inkomstskattelagen

(1999:1229) är näringsfastighet,

3. den del av en näringsfastighet som inrymmer en bostadslägenhet som

används eller är avsedd att användas av fastighetsägaren för eget eller när-
ståendes boende,

4. aktie i ett aktieslag som är inregistrerat vid en reglerad marknad eller en

motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i
det land där aktiebolaget är hemmahörande samt marknadsnoterad aktie i ett
aktiebolag som är hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den
29 maj 1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk börs eller
en reglerad marknad i Sverige med undantag för huvuddelägares aktie,

5. aktie i ett aktieslag som inte är marknadsnoterat i det land där aktie-

bolaget är hemmahörande med undantag för huvuddelägares aktie i ett aktie-
bolag i vilket finns ett aktieslag som är marknadsnoterat,

6. annan sådan delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § första stycket inkomst-

skattelagen än aktie om delägarrätten inte är marknadsnoterad samt andel i
handelsbolag med undantag för andel i juridisk person till den del den juri-
diska personen är skattskyldig,

7. annan marknadsnoterad delägarrätt än aktie, marknadsnoterad ford-

ringsrätt och marknadsnoterad tillgång som avses i 52 kap. inkomstskatte-
lagen,

8. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring samt
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall

senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:235.

SFS 2007:545

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:545

9. rätt till livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag för

rätt till

a) utbetalning på grund av försäkring,
b) utbetalning på grund av tidigare anställning samt
c) underhållsbidrag,
10. kontobehållning med undantag för behållning på pensionssparkonto,
11. fordran i pengar och liknade betalningsmedel samt fordran avseende

marknadsnoterad tillgång som anges i 4, 5 eller 7,

12. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt över-

stiger 25 000 kronor,

13. lösöre med undantag för
a) inre lösöre för personligt bruk,
b) yttre lösöre för personligt bruk till den del det enskilda föremålets

värde understiger 10 000 kronor,

c) fordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket vägtrafikskattelagen

(2006:227) samt

d) lösöre som är deponerat på museum eller liknande inrättning,
om tillgången inte ingår i sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1

och 11 §§ inkomstskattelagen i annat fall än enligt 2 och 3.

Undantaget i första stycket 4 och 5 för huvuddelägares aktie tillämpas på
1. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid börs vid ut-

gången av år 1991, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvud-
delägare sedan denna tidpunkt,

2. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har inregistrerats vid en börs, en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet första gången efter utgången av år 1991, om aktien
har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddelägare sedan inregistre-
ringen,

3. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats första gången

efter utgången av år 1996, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en
huvuddelägare sedan marknadsnoteringen,

4. aktie som har förvärvats med stöd av aktie som avses i 1�3, om aktien

har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddelägare sedan detta förvärv,

5. aktie som avses i 1�4 och som har förvärvats av ett barn eller barnbarn

till huvuddelägaren och i förekommande fall därefter åter förvärvats av hu-
vuddelägaren och som har innehafts direkt eller indirekt av ett barn, barn-
barn eller av huvuddelägaren sedan först nämnda förvärv.

Med huvuddelägare avses sådan aktieägare som, ensam eller tillsammans

med närstående, innehade aktier direkt eller indirekt motsvarande minst
25 procent av röstvärdet för aktierna i bolaget vid utgången av år 1991 i
fråga om aktier i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid den tid-
punkten och i övriga fall vid tidpunkten för inregistrering eller marknadsno-
tering som avses i andra stycket. Som huvuddelägare anses även dödsboet
efter sådan aktieägare.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan livförsäkring

som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

background image

3

SFS 2007:545

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6�16 §§ inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

13 §

3

Om det i ett aktiebolag finns skilda aktieslag av vilka ett eller flera är

inregistrerade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-
för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tas aktie i bolaget som inte är
inregistrerad upp till samma värde som de inregistrerade aktierna. �r flera
aktieslag inregistrerade, tas aktie som inte är inregistrerad upp till samma
värde som de inregistrerade aktier som har den lägsta kursen.

Om det i ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige finns skilda ak-

tieslag av vilka ett eller flera är marknadsnoterade utan att vara inregistre-
rade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och ett aktieslag i bolaget den 29 maj
1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk börs eller en regle-
rad marknad i Sverige, tas aktie i bolaget som inte är marknadsnoterad upp
till samma värde som de marknadsnoterade aktierna. �r flera aktieslag
marknadsnoterade, tas aktie som inte är marknadsnoterad upp till samma
värde som de marknadsnoterade aktier som har den lägsta kursen.

14 §

4

Vid värdering av delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § första stycket in-

komstskattelagen (1999:1229) och som inte är marknadsnoterad samt andel i
handelsbolag beaktas tillgångar och skulder i den juridiska personen respek-
tive i handelsbolaget i den omfattning som skulle ha gällt om de innehafts
direkt av delägaren och inte annat följer av andra stycket eller 13 §. Om till-
gången eller skulden ingår i en rörelse hos den juridiska personen respektive
handelsbolaget, anses detsamma gälla för delägaren, dock inte i fråga om
tillgång som för delägaren vid direkt innehav omfattas av 3 § första stycket 1
och därtill hänförlig skuld.

Aktie i ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige och som inte är

marknadsnoterad tas upp till 80 procent av marknadsvärdet om ett aktieslag i
bolaget har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige under be-
skattningsåret.

Har en andel i ett handelsbolag ett negativt värde, får detta beaktas av del-

ägare som inte har förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindel-
ser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års taxering.

2. Vid tillämpningen av 14 § andra stycket vid 2008 års taxering jämställs

med aktieslag som har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige
aktieslag som har varit inregistrerat vid en svensk börs.

3

Senaste lydelse 1997:954.

4

Senaste lydelse 2000:1345.

background image

4

SFS 2007:545

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.