SFS 2007:545 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2007:545 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
070545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:323) om statlig <br/>f�rm�genhetsskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3, 13 och 14 �� lagen (1997:323)</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">om statlig f�rm�genhetsskatt skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid ber�kning av den skattepliktiga f�rm�genheten skall som tillg�ng</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">tas upp</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">1. privatbostadsfastighet och privatbostadsr�tt,<br/>2. sm�hus med tillh�rande tomtmark p� lantbruksenhet som p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">�garens beg�ran enligt 2 </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 9 </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft11">� tredje stycket inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">(1999:1229) �r n�ringsfastighet,</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">3. den del av en n�ringsfastighet som inrymmer en bostadsl�genhet som</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">anv�nds eller �r avsedd att anv�ndas av fastighets�garen f�r eget eller n�r-<br/>st�endes boende,</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. aktie i ett aktieslag som �r inregistrerat vid en reglerad marknad eller en</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det i<br/>det land d�r aktiebolaget �r hemmah�rande samt marknadsnoterad aktie i ett<br/>aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den<br/>29 maj 1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk b�rs eller<br/>en reglerad marknad i Sverige med undantag f�r huvuddel�gares aktie,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. aktie i ett aktieslag som inte �r marknadsnoterat i det land d�r aktie-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">bolaget �r hemmah�rande med undantag f�r huvuddel�gares aktie i ett aktie-<br/>bolag i vilket finns ett aktieslag som �r marknadsnoterat,</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. annan s�dan del�garr�tt som avses i 48 kap. 2 � f�rsta stycket inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">skattelagen �n aktie om del�garr�tten inte �r marknadsnoterad samt andel i<br/>handelsbolag med undantag f�r andel i juridisk person till den del den juri-<br/>diska personen �r skattskyldig, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">7. annan marknadsnoterad del�garr�tt �n aktie, marknadsnoterad ford-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">ringsr�tt och marknadsnoterad tillg�ng som avses i 52 kap. inkomstskatte-<br/>lagen,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">8. livf�rs�kring med undantag f�r<br/>a) pensionsf�rs�kring samt<br/>b) livf�rs�kring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller d�dsfall</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">senast vid 70 �rs �lder och som inte �r �terk�psbar,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:235.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:545</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:545</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">9. r�tt till livr�nta eller d�rmed j�mf�rlig utbetalning med undantag f�r</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">a) utbetalning p� grund av f�rs�kring, <br/>b) utbetalning p� grund av tidigare anst�llning samt <br/>c) underh�llsbidrag, <br/>10. kontobeh�llning med undantag f�r beh�llning p� pensionssparkonto, <br/>11. fordran i pengar och liknade betalningsmedel samt fordran avseende</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">marknadsnoterad tillg�ng som anges i 4, 5 eller 7, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">12. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt �ver-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">stiger 25 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">13. l�s�re med undantag f�r<br/>a) inre l�s�re f�r personligt bruk,<br/>b) yttre l�s�re f�r personligt bruk till den del det enskilda f�rem�lets</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rde understiger 10 000 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">c) fordon som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket v�gtrafikskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">(2006:227) samt</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">d) l�s�re som �r deponerat p� museum eller liknande inr�ttning, <br/>om tillg�ngen inte ing�r i s�dan n�ringsverksamhet som avses i 13 kap. 1</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">och 11 �� inkomstskattelagen i annat fall �n enligt 2 och 3.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">Undantaget i f�rsta stycket 4 och 5 f�r huvuddel�gares aktie till�mpas p�<br/>1. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid b�rs vid ut-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">g�ngen av �r 1991, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvud-<br/>del�gare sedan denna tidpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">2. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har inregistrerats vid en b�rs, en reg-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det f�rsta g�ngen efter utg�ngen av �r 1991, om aktien<br/>har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddel�gare sedan inregistre-<br/>ringen,</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">3. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">efter utg�ngen av �r 1996, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en<br/>huvuddel�gare sedan marknadsnoteringen,</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">4. aktie som har f�rv�rvats med st�d av aktie som avses i 13, om aktien</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddel�gare sedan detta f�rv�rv,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">5. aktie som avses i 14 och som har f�rv�rvats av ett barn eller barnbarn</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">till huvuddel�garen och i f�rekommande fall d�refter �ter f�rv�rvats av hu-<br/>vuddel�garen och som har innehafts direkt eller indirekt av ett barn, barn-<br/>barn eller av huvuddel�garen sedan f�rst n�mnda f�rv�rv.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Med huvuddel�gare avses s�dan aktie�gare som, ensam eller tillsammans</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">med n�rst�ende, innehade aktier direkt eller indirekt motsvarande minst<br/>25 procent av r�stv�rdet f�r aktierna i bolaget vid utg�ngen av �r 1991 i<br/>fr�ga om aktier i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid den tid-<br/>punkten och i �vriga fall vid tidpunkten f�r inregistrering eller marknadsno-<br/>tering som avses i andra stycket. Som huvuddel�gare anses �ven d�dsboet<br/>efter s�dan aktie�gare.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Med pensionsf�rs�kring likst�lls i denna paragraf en s�dan livf�rs�kring</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">som</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">1. avses i 58 kap. 2 � andra stycket andra meningen inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">(1999:1229), eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:545</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">2. uppfyller villkoren i 58 kap. 616 �� inkomstskattelagen, om den har</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">meddelats i en s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 � 2 lagen (1998:293)<br/>om utl�ndska f�rs�kringsgivares verksamhet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:143px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft36">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det i ett aktiebolag finns skilda aktieslag av vilka ett eller flera �r</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">inregistrerade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-<br/>f�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, tas aktie i bolaget som inte �r<br/>inregistrerad upp till samma v�rde som de inregistrerade aktierna. �r flera<br/>aktieslag inregistrerade, tas aktie som inte �r inregistrerad upp till samma<br/>v�rde som de inregistrerade aktier som har den l�gsta kursen.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det i ett aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige finns skilda ak-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">tieslag av vilka ett eller flera �r marknadsnoterade utan att vara inregistre-<br/>rade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europe-<br/>iska ekonomiska samarbetsomr�det och ett aktieslag i bolaget den 29 maj<br/>1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk b�rs eller en regle-<br/>rad marknad i Sverige, tas aktie i bolaget som inte �r marknadsnoterad upp<br/>till samma v�rde som de marknadsnoterade aktierna. �r flera aktieslag<br/>marknadsnoterade, tas aktie som inte �r marknadsnoterad upp till samma<br/>v�rde som de marknadsnoterade aktier som har den l�gsta kursen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid v�rdering av del�garr�tt som avses i 48 kap. 2 � f�rsta stycket in-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">komstskattelagen (1999:1229) och som inte �r marknadsnoterad samt andel i<br/>handelsbolag beaktas tillg�ngar och skulder i den juridiska personen respek-<br/>tive i handelsbolaget i den omfattning som skulle ha g�llt om de innehafts<br/>direkt av del�garen och inte annat f�ljer av andra stycket eller 13 �. Om till-<br/>g�ngen eller skulden ing�r i en r�relse hos den juridiska personen respektive<br/>handelsbolaget, anses detsamma g�lla f�r del�garen, dock inte i fr�ga om<br/>tillg�ng som f�r del�garen vid direkt innehav omfattas av 3 � f�rsta stycket 1<br/>och d�rtill h�nf�rlig skuld.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Aktie i ett aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige och som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">marknadsnoterad tas upp till 80 procent av marknadsv�rdet om ett aktieslag i<br/>bolaget har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige under be-<br/>skattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Har en andel i ett handelsbolag ett negativt v�rde, f�r detta beaktas av del-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">�gare som inte har f�rbeh�llit sig ett begr�nsat ansvar f�r bolagets f�rbindel-<br/>ser.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">g�ngen vid 2008 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Vid till�mpningen av 14 � andra stycket vid 2008 �rs taxering j�mst�lls</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">med aktieslag som har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige<br/>aktieslag som har varit inregistrerat vid en svensk b�rs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1997:954.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2000:1345.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2007:545</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft44">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft45">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:323) om statlig
f�rm�genhetsskatt;

utf�rdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3, 13 och 14 �� lagen (1997:323)

om statlig f�rm�genhetsskatt skall ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Vid ber�kning av den skattepliktiga f�rm�genheten skall som tillg�ng

tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsr�tt,
2. sm�hus med tillh�rande tomtmark p� lantbruksenhet som p� grund av

�garens beg�ran enligt 2

kap. 9

� tredje stycket inkomstskattelagen

(1999:1229) �r n�ringsfastighet,

3. den del av en n�ringsfastighet som inrymmer en bostadsl�genhet som

anv�nds eller �r avsedd att anv�ndas av fastighets�garen f�r eget eller n�r-
st�endes boende,

4. aktie i ett aktieslag som �r inregistrerat vid en reglerad marknad eller en

motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det i
det land d�r aktiebolaget �r hemmah�rande samt marknadsnoterad aktie i ett
aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den
29 maj 1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk b�rs eller
en reglerad marknad i Sverige med undantag f�r huvuddel�gares aktie,

5. aktie i ett aktieslag som inte �r marknadsnoterat i det land d�r aktie-

bolaget �r hemmah�rande med undantag f�r huvuddel�gares aktie i ett aktie-
bolag i vilket finns ett aktieslag som �r marknadsnoterat,

6. annan s�dan del�garr�tt som avses i 48 kap. 2 � f�rsta stycket inkomst-

skattelagen �n aktie om del�garr�tten inte �r marknadsnoterad samt andel i
handelsbolag med undantag f�r andel i juridisk person till den del den juri-
diska personen �r skattskyldig,

7. annan marknadsnoterad del�garr�tt �n aktie, marknadsnoterad ford-

ringsr�tt och marknadsnoterad tillg�ng som avses i 52 kap. inkomstskatte-
lagen,

8. livf�rs�kring med undantag f�r
a) pensionsf�rs�kring samt
b) livf�rs�kring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller d�dsfall

senast vid 70 �rs �lder och som inte �r �terk�psbar,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:235.

SFS 2007:545

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:545

9. r�tt till livr�nta eller d�rmed j�mf�rlig utbetalning med undantag f�r

r�tt till

a) utbetalning p� grund av f�rs�kring,
b) utbetalning p� grund av tidigare anst�llning samt
c) underh�llsbidrag,
10. kontobeh�llning med undantag f�r beh�llning p� pensionssparkonto,
11. fordran i pengar och liknade betalningsmedel samt fordran avseende

marknadsnoterad tillg�ng som anges i 4, 5 eller 7,

12. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt �ver-

stiger 25 000 kronor,

13. l�s�re med undantag f�r
a) inre l�s�re f�r personligt bruk,
b) yttre l�s�re f�r personligt bruk till den del det enskilda f�rem�lets

v�rde understiger 10 000 kronor,

c) fordon som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket v�gtrafikskattelagen

(2006:227) samt

d) l�s�re som �r deponerat p� museum eller liknande inr�ttning,
om tillg�ngen inte ing�r i s�dan n�ringsverksamhet som avses i 13 kap. 1

och 11 �� inkomstskattelagen i annat fall �n enligt 2 och 3.

Undantaget i f�rsta stycket 4 och 5 f�r huvuddel�gares aktie till�mpas p�
1. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid b�rs vid ut-

g�ngen av �r 1991, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvud-
del�gare sedan denna tidpunkt,

2. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har inregistrerats vid en b�rs, en reg-

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det f�rsta g�ngen efter utg�ngen av �r 1991, om aktien
har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddel�gare sedan inregistre-
ringen,

3. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats f�rsta g�ngen

efter utg�ngen av �r 1996, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en
huvuddel�gare sedan marknadsnoteringen,

4. aktie som har f�rv�rvats med st�d av aktie som avses i 13, om aktien

har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddel�gare sedan detta f�rv�rv,

5. aktie som avses i 14 och som har f�rv�rvats av ett barn eller barnbarn

till huvuddel�garen och i f�rekommande fall d�refter �ter f�rv�rvats av hu-
vuddel�garen och som har innehafts direkt eller indirekt av ett barn, barn-
barn eller av huvuddel�garen sedan f�rst n�mnda f�rv�rv.

Med huvuddel�gare avses s�dan aktie�gare som, ensam eller tillsammans

med n�rst�ende, innehade aktier direkt eller indirekt motsvarande minst
25 procent av r�stv�rdet f�r aktierna i bolaget vid utg�ngen av �r 1991 i
fr�ga om aktier i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid den tid-
punkten och i �vriga fall vid tidpunkten f�r inregistrering eller marknadsno-
tering som avses i andra stycket. Som huvuddel�gare anses �ven d�dsboet
efter s�dan aktie�gare.

Med pensionsf�rs�kring likst�lls i denna paragraf en s�dan livf�rs�kring

som

1. avses i 58 kap. 2 � andra stycket andra meningen inkomstskattelagen

(1999:1229), eller

background image

3

SFS 2007:545

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 616 �� inkomstskattelagen, om den har

meddelats i en s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 � 2 lagen (1998:293)
om utl�ndska f�rs�kringsgivares verksamhet i Sverige.

13 �

3

Om det i ett aktiebolag finns skilda aktieslag av vilka ett eller flera �r

inregistrerade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-
f�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, tas aktie i bolaget som inte �r
inregistrerad upp till samma v�rde som de inregistrerade aktierna. �r flera
aktieslag inregistrerade, tas aktie som inte �r inregistrerad upp till samma
v�rde som de inregistrerade aktier som har den l�gsta kursen.

Om det i ett aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige finns skilda ak-

tieslag av vilka ett eller flera �r marknadsnoterade utan att vara inregistre-
rade vid en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europe-
iska ekonomiska samarbetsomr�det och ett aktieslag i bolaget den 29 maj
1997 var eller senare har varit inregistrerat vid en svensk b�rs eller en regle-
rad marknad i Sverige, tas aktie i bolaget som inte �r marknadsnoterad upp
till samma v�rde som de marknadsnoterade aktierna. �r flera aktieslag
marknadsnoterade, tas aktie som inte �r marknadsnoterad upp till samma
v�rde som de marknadsnoterade aktier som har den l�gsta kursen.

14 �

4

Vid v�rdering av del�garr�tt som avses i 48 kap. 2 � f�rsta stycket in-

komstskattelagen (1999:1229) och som inte �r marknadsnoterad samt andel i
handelsbolag beaktas tillg�ngar och skulder i den juridiska personen respek-
tive i handelsbolaget i den omfattning som skulle ha g�llt om de innehafts
direkt av del�garen och inte annat f�ljer av andra stycket eller 13 �. Om till-
g�ngen eller skulden ing�r i en r�relse hos den juridiska personen respektive
handelsbolaget, anses detsamma g�lla f�r del�garen, dock inte i fr�ga om
tillg�ng som f�r del�garen vid direkt innehav omfattas av 3 � f�rsta stycket 1
och d�rtill h�nf�rlig skuld.

Aktie i ett aktiebolag som �r hemmah�rande i Sverige och som inte �r

marknadsnoterad tas upp till 80 procent av marknadsv�rdet om ett aktieslag i
bolaget har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige under be-
skattnings�ret.

Har en andel i ett handelsbolag ett negativt v�rde, f�r detta beaktas av del-

�gare som inte har f�rbeh�llit sig ett begr�nsat ansvar f�r bolagets f�rbindel-
ser.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2007 och till�mpas f�rsta

g�ngen vid 2008 �rs taxering.

2. Vid till�mpningen av 14 � andra stycket vid 2008 �rs taxering j�mst�lls

med aktieslag som har varit inregistrerat vid en reglerad marknad i Sverige
aktieslag som har varit inregistrerat vid en svensk b�rs.

3

Senaste lydelse 1997:954.

4

Senaste lydelse 2000:1345.

background image

4

SFS 2007:545

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.