SFS 1980:1055

801055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1055 Lag

utkom från trycket

äedring 5 lagen (1947:577) om statlig

den 29 december 1980 förill�geillTietSSkattj

utfärdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 10 §§ samt 11 § 1 och 2

mom. lagen (1947; 577) om statlig förmögenhetsskatt^ skall ha nedan angiv­

na lydelse.

1974

4 §" Fastighet tas upp till taxer ingsvärdet vid be skattningsårets utgång.

Var sådant värde inte åsätt då eller har det under beskattningsåret inträffat

omständighet, som kan föranleda ändrad värdering under taxeringsperio­
den, tas fastigheten upp till det taxeringsvärde, som åsätts för taxerings­

året, Finns det sådana tillbehör till fastigheten, som avses i 2 kap. 3 §

jordabalken, skall dessa tas upp särskilt. Bestämmelserna i tredje stycket

om värdesättning av lös egendom tillämpas vid värderi ngen.

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall tas upp till det värde, som rättigheten

med hänsyn till villkor och åte rstående tid for upplåtelsen kan anses ha be­

tingat vid en försäljning un der normala förhållanden.

Lös egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk med bi­

näringar, i skogsbruk eller i rör else, skall värdesättas i enlighet med ved er­

taget alTärsbruk inom det slag av verksamhet, som egendomen är nedlagd
i.

Fordran, som löper med r änta, skall, om den inte är tillgång i rörelse, tas

upp till sitt kapitalbelopp med tillägg för förfallen rä nta.

Fordran, som inte är förfallen och på vilken ränta inte skall beräknas för

tiden före förfallodagen, uppskattas till belopp som utgör dess värde enligt

vid denna lag fogad tabell I. O säker fordran tas upp till det belopp, varmed

den kan be räknas inflyta. Värdelös fordran tas inte upp.

' Prop. 1980/81; 42, SkU Il.rskr94.

^ Sen aste lydelse av lagens rubrik 1974: 859.

⬢' S enaste lydelse 1977:1173.

¬

background image

Värdepapper, som noteras på inländsk eller utländsk börs eller är före-

SFS 1980:1055

mål för liknande notering, uppskattas till d et noterade värdet, eller, om

detta inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid försäljning under

normala förhållanden, till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en så­

dan försäljning. Sådana värdepapper, som i övrigt omsätts på kapitalmark­

naden eller vars värde inte skall beräknas med ledning av bestämmelserna

i pu nkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§, upp skattas enligt den nyss angiv­

na grunden.

Annan ränta, avkomst eller förmån, som utgår för obegränsad tid och in­

te utgör frälseränta, uppskattas till tjugo gånger det belopp som den har

uppgått till un der beskattningsåret.

Kapitalvärdet av ränta, avkomst, eller förmån, som utgår på livstid eller

viss tid, uppskattas efter det belopp som rättigheten har motsvarat under

beskattningsåret och enligt de vid denna lag fogade tab ellerna II och III.

Rättighet, som inte är bestämd att utgå under någons livstid men ändå är

av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, som om
den skulle ha utgått för den berättigades livstid, dock högst till tio gånger
det värde, som rättigheten senast har motsvarat för helt år.

�r rättighet beroende av längden av flera personers liv på så sätt, att rät­

tigheten upphör vid den först avlidnes död, bestäms rättighetens kapital­

värde efter den äldstes levnadsålder. �r rättigheten däremot oförändrad
till den sist avlidne s död, beräknas värdet efter den yngstes ålder.

Andel i ekonom isk förening, vars behållna tillgångar vid likvidatio n en­

dast delvis skall skiftas mellan medlemmarna, skall tas upp till et t värde

motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle ha fallit på

andelen om föreningen hade trätt i likvidation.

Andel i bostadsföreni ng eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde som

motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreninge ns eller bolagets
behållna förmögenhet beräknad med utgångspunkt i det taxeringsvärde

som gäller för föreningens eller bolagets fastighet vid beskattningsårets ut­
gång och med hänsyn till för eningens eller bolagets övriga tillgångar och

skulder enligt bokslutet för det senaste räkenskapsår som avslutats före
den I juli under beskattningsåret.

�vrig lös egendom tas upp till det värde, som den kan anses ha betingat

vid försäljning under normala förhållanden.

Beträffande tillgångar i jordbruk med binäringar, skogsbruk och rörelse

gäller vidare särskilda bestämmelser i pun kt 2 av anvisningarna till 3 och

4§§.

(Se vidare anvisningarna.)

10 §⬢' Fysisk person, dödsbo, utländskt bolag eller i 10 § 1 mom. lagen

(1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse skall inte betala
statlig förmögenhetsskatt, om den beskattningsbara förmögenheten inte
överstiger 400000 kronor.

Skatteplikt till statlig förmögenhetsskatt föreligger inte heller för juridisk

person som av ses i 6 § 1 mom. b) denna lag om den beskattningsbara för­
mögenheten inte överstiger 25 000 kronor.

Senaste lydelse 1974: 859.

1975

¬

background image

SFS 1980:1055

11 § I morn^ Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person, dödsbo,

utländskt bolag samt i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst­

skatt angiven familjestiftelse utgöra:

när den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger 600000 kronor:

en procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som över­

stiger 400000 kronor;

när den beskattningsbara förmögenheten överstiger

600000 men inte 800000 kr.: 2000 kr. för 600000 kr. och 1,5 % av återsto­

den;

800000 men in te 1 800000 kr.; 5 000 kr. för 800000 kr. och 2 % av återsto­
den;

1 800000 kr.; 25000 kr. för 1 800000 kr. och 2,5 % av återstoden.

2 mom.^ Statlig förmögenhetsskatt skall för juridisk person, som avses i

6 § 1 mom. b) denn a lag utgöra:

en och en halv promille av den del av den beskattningsbara förmögenhe­

ten, som överstiger 25000 kronor, dock lägst en krona.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas första gången

vid 198 2 års taxering.

Bestämmelsen i 4 § om värdering av andel i bostadsförening eller bo­

stadsaktiebolag får dock tillämpas redan vid 198 1 års taxering.

På regerin gens vägnar

ROLF WIRT�0N

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

^ Senaste lydelse 1974: 859.

® Senaste lydelse 197 4: 859.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.