SFS 1980:1055

801055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VZVRBR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:417px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:1055 Lag </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft10">�edring 5 lagen (1947:577) om statlig </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 december 1980 f�rill�geillTietSSkattj </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 1980. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 och 10 �� samt 11 � 1 och 2 </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">mom. lagen (1947; 577) om statlig f�rm�genhetsskatt^ skall ha nedan angiv�</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">na lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft11">1974 </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">4 �&#34; Fastighet tas upp till taxer ingsv�rdet vid be skattnings�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">Var s�dant v�rde inte �s�tt d� eller har det under beskattnings�ret intr�ffat </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft14">omst�ndighet, som kan f�ranleda �ndrad v�rdering under taxeringsperio�<br/>den, tas fastigheten upp till det taxeringsv�rde, som �s�tts f�r taxerings�</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">�ret, Finns det s�dana tillbeh�r till fastigheten, som avses i 2 kap. 3 � </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11">jordabalken, skall dessa tas upp s�rskilt. Best�mmelserna i tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">om v�rdes�ttning av l�s egendom till�mpas vid v�rderi ngen. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">Tomtr�tt eller vattenfallsr�tt skall tas upp till det v�rde, som r�ttigheten </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">med h�nsyn till villkor och �te rst�ende tid for uppl�telsen kan anses ha be�</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">tingat vid en f�rs�ljning un der normala f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft11">L�s egendom, som �r avsedd f�r stadigvarande bruk i jordbruk med bi�</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">n�ringar, i skogsbruk eller i r�r else, skall v�rdes�ttas i enlighet med ved er�</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft15">taget alT�rsbruk inom det slag av verksamhet, som egendomen �r nedlagd <br/>i. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11">Fordran, som l�per med r �nta, skall, om den inte �r tillg�ng i r�relse, tas </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">upp till sitt kapitalbelopp med till�gg f�r f�rfallen r� nta. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">Fordran, som inte �r f�rfallen och p� vilken r�nta inte skall ber�knas f�r </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">tiden f�re f�rfallodagen, uppskattas till belopp som utg�r dess v�rde enligt </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11">vid denna lag fogad tabell I. O s�ker fordran tas upp till det belopp, varmed </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11">den kan be r�knas inflyta. V�rdel�s fordran tas inte upp. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1980/81; 42, SkU Il.rskr94. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Sen aste lydelse av lagens rubrik 1974: 859. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">"' S enaste lydelse 1977:1173. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:34px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">V�rdepapper, som noteras p� inl�ndsk eller utl�ndsk b�rs eller �r f�re- </p> <p style="position:absolute;top:34px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1980:1055 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">m�l f�r liknande notering, uppskattas till d et noterade v�rdet, eller, om </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">detta inte motsvarar vad som skulle kunna p�r�knas vid f�rs�ljning under </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">normala f�rh�llanden, till det pris som skulle ha kunnat p�r�knas vid en s�</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">dan f�rs�ljning. S�dana v�rdepapper, som i �vrigt oms�tts p� kapitalmark�</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">naden eller vars v�rde inte skall ber�knas med ledning av best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">i pu nkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 ��, upp skattas enligt den nyss angiv�</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">na grunden. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Annan r�nta, avkomst eller f�rm�n, som utg�r f�r obegr�nsad tid och in�</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">te utg�r fr�lser�nta, uppskattas till tjugo g�nger det belopp som den har </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">uppg�tt till un der beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Kapitalv�rdet av r�nta, avkomst, eller f�rm�n, som utg�r p� livstid eller </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">viss tid, uppskattas efter det belopp som r�ttigheten har motsvarat under </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">beskattnings�ret och enligt de vid denna lag fogade tab ellerna II och III. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">R�ttighet, som inte �r best�md att utg� under n�gons livstid men �nd� �r </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">av obest�md varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, som om <br/>den skulle ha utg�tt f�r den ber�ttigades livstid, dock h�gst till tio g�nger <br/>det v�rde, som r�ttigheten senast har motsvarat f�r helt �r. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">�r r�ttighet beroende av l�ngden av flera personers liv p� s� s�tt, att r�t�</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">tigheten upph�r vid den f�rst avlidnes d�d, best�ms r�ttighetens kapital�</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">v�rde efter den �ldstes levnads�lder. �r r�ttigheten d�remot of�r�ndrad <br/>till den sist avlidne s d�d, ber�knas v�rdet efter den yngstes �lder. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Andel i ekonom isk f�rening, vars beh�llna tillg�ngar vid likvidatio n en�</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">dast delvis skall skiftas mellan medlemmarna, skall tas upp till et t v�rde </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">motsvarande den del av f�reningens f�rm�genhet som skulle ha fallit p� </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">andelen om f�reningen hade tr�tt i likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Andel i bostadsf�reni ng eller bostadsaktiebolag tas upp till ett v�rde som </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22">motsvarar medlemmens eller del�garens andel i f�reninge ns eller bolagets <br/>beh�llna f�rm�genhet ber�knad med utg�ngspunkt i det taxeringsv�rde </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">som g�ller f�r f�reningens eller bolagets fastighet vid beskattnings�rets ut�<br/>g�ng och med h�nsyn till f�r eningens eller bolagets �vriga tillg�ngar och </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">skulder enligt bokslutet f�r det senaste r�kenskaps�r som avslutats f�re <br/>den I juli under beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">�vrig l�s egendom tas upp till det v�rde, som den kan anses ha betingat </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">vid f�rs�ljning under normala f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Betr�ffande tillg�ngar i jordbruk med bin�ringar, skogsbruk och r�relse </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller vidare s�rskilda best�mmelser i pun kt 2 av anvisningarna till 3 och </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">4��. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft20">(Se vidare anvisningarna.) </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">10 �"' Fysisk person, d�dsbo, utl�ndskt bolag eller i 10 � 1 mom. lagen </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22">(1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse skall inte betala <br/>statlig f�rm�genhetsskatt, om den beskattningsbara f�rm�genheten inte <br/>�verstiger 400000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteplikt till statlig f�rm�genhetsskatt f�religger inte heller f�r juridisk </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft23">person som av ses i 6 � 1 mom. b) denna lag om den beskattningsbara f�r�<br/>m�genheten inte �verstiger 25 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Senaste lydelse 1974: 859. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft20">1975 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1980:1055 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � I morn^ Statlig f�rm�genhetsskatt skall f�r fysisk person, d�dsbo, </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">utl�ndskt bolag samt i 10 � 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft30">skatt angiven familjestiftelse utg�ra: </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30">n�r den beskattningsbara f�rm�genheten inte �verstiger 600000 kronor: </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">en procent av den del av den beskattningsbara f�rm�genheten, som �ver�</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">stiger 400000 kronor; </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30">n�r den beskattningsbara f�rm�genheten �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">600000 men inte 800000 kr.: 2000 kr. f�r 600000 kr. och 1,5 % av �tersto�</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">den; </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft33">800000 men in te 1 800000 kr.; 5 000 kr. f�r 800000 kr. och 2 % av �tersto�<br/>den; </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">1 800000 kr.; 25000 kr. f�r 1 800000 kr. och 2,5 % av �terstoden. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft30">2 mom.^ Statlig f�rm�genhetsskatt skall f�r juridisk person, som avses i </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � 1 mom. b) denn a lag utg�ra: </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft30">en och en halv promille av den del av den beskattningsbara f�rm�genhe�</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30">ten, som �verstiger 25000 kronor, dock l�gst en krona. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1981 och till�mpas f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30">vid 198 2 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelsen i 4 � om v�rdering av andel i bostadsf�rening eller bo�</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30">stadsaktiebolag f�r dock till�mpas redan vid 198 1 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regerin gens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft30">ROLF WIRT�N </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft30">Anders Swartling </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft30">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">^ Senaste lydelse 1974: 859. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">� Senaste lydelse 197 4: 859. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1980:1055 Lag

utkom fr�n trycket

�edring 5 lagen (1947:577) om statlig

den 29 december 1980 f�rill�geillTietSSkattj

utf�rdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 och 10 �� samt 11 � 1 och 2

mom. lagen (1947; 577) om statlig f�rm�genhetsskatt^ skall ha nedan angiv�

na lydelse.

1974

4 �" Fastighet tas upp till taxer ingsv�rdet vid be skattnings�rets utg�ng.

Var s�dant v�rde inte �s�tt d� eller har det under beskattnings�ret intr�ffat

omst�ndighet, som kan f�ranleda �ndrad v�rdering under taxeringsperio�
den, tas fastigheten upp till det taxeringsv�rde, som �s�tts f�r taxerings�

�ret, Finns det s�dana tillbeh�r till fastigheten, som avses i 2 kap. 3 �

jordabalken, skall dessa tas upp s�rskilt. Best�mmelserna i tredje stycket

om v�rdes�ttning av l�s egendom till�mpas vid v�rderi ngen.

Tomtr�tt eller vattenfallsr�tt skall tas upp till det v�rde, som r�ttigheten

med h�nsyn till villkor och �te rst�ende tid for uppl�telsen kan anses ha be�

tingat vid en f�rs�ljning un der normala f�rh�llanden.

L�s egendom, som �r avsedd f�r stadigvarande bruk i jordbruk med bi�

n�ringar, i skogsbruk eller i r�r else, skall v�rdes�ttas i enlighet med ved er�

taget alT�rsbruk inom det slag av verksamhet, som egendomen �r nedlagd
i.

Fordran, som l�per med r �nta, skall, om den inte �r tillg�ng i r�relse, tas

upp till sitt kapitalbelopp med till�gg f�r f�rfallen r� nta.

Fordran, som inte �r f�rfallen och p� vilken r�nta inte skall ber�knas f�r

tiden f�re f�rfallodagen, uppskattas till belopp som utg�r dess v�rde enligt

vid denna lag fogad tabell I. O s�ker fordran tas upp till det belopp, varmed

den kan be r�knas inflyta. V�rdel�s fordran tas inte upp.

' Prop. 1980/81; 42, SkU Il.rskr94.

^ Sen aste lydelse av lagens rubrik 1974: 859.

"' S enaste lydelse 1977:1173.

background image

V�rdepapper, som noteras p� inl�ndsk eller utl�ndsk b�rs eller �r f�re-

SFS 1980:1055

m�l f�r liknande notering, uppskattas till d et noterade v�rdet, eller, om

detta inte motsvarar vad som skulle kunna p�r�knas vid f�rs�ljning under

normala f�rh�llanden, till det pris som skulle ha kunnat p�r�knas vid en s�

dan f�rs�ljning. S�dana v�rdepapper, som i �vrigt oms�tts p� kapitalmark�

naden eller vars v�rde inte skall ber�knas med ledning av best�mmelserna

i pu nkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 ��, upp skattas enligt den nyss angiv�

na grunden.

Annan r�nta, avkomst eller f�rm�n, som utg�r f�r obegr�nsad tid och in�

te utg�r fr�lser�nta, uppskattas till tjugo g�nger det belopp som den har

uppg�tt till un der beskattnings�ret.

Kapitalv�rdet av r�nta, avkomst, eller f�rm�n, som utg�r p� livstid eller

viss tid, uppskattas efter det belopp som r�ttigheten har motsvarat under

beskattnings�ret och enligt de vid denna lag fogade tab ellerna II och III.

R�ttighet, som inte �r best�md att utg� under n�gons livstid men �nd� �r

av obest�md varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, som om
den skulle ha utg�tt f�r den ber�ttigades livstid, dock h�gst till tio g�nger
det v�rde, som r�ttigheten senast har motsvarat f�r helt �r.

�r r�ttighet beroende av l�ngden av flera personers liv p� s� s�tt, att r�t�

tigheten upph�r vid den f�rst avlidnes d�d, best�ms r�ttighetens kapital�

v�rde efter den �ldstes levnads�lder. �r r�ttigheten d�remot of�r�ndrad
till den sist avlidne s d�d, ber�knas v�rdet efter den yngstes �lder.

Andel i ekonom isk f�rening, vars beh�llna tillg�ngar vid likvidatio n en�

dast delvis skall skiftas mellan medlemmarna, skall tas upp till et t v�rde

motsvarande den del av f�reningens f�rm�genhet som skulle ha fallit p�

andelen om f�reningen hade tr�tt i likvidation.

Andel i bostadsf�reni ng eller bostadsaktiebolag tas upp till ett v�rde som

motsvarar medlemmens eller del�garens andel i f�reninge ns eller bolagets
beh�llna f�rm�genhet ber�knad med utg�ngspunkt i det taxeringsv�rde

som g�ller f�r f�reningens eller bolagets fastighet vid beskattnings�rets ut�
g�ng och med h�nsyn till f�r eningens eller bolagets �vriga tillg�ngar och

skulder enligt bokslutet f�r det senaste r�kenskaps�r som avslutats f�re
den I juli under beskattnings�ret.

�vrig l�s egendom tas upp till det v�rde, som den kan anses ha betingat

vid f�rs�ljning under normala f�rh�llanden.

Betr�ffande tillg�ngar i jordbruk med bin�ringar, skogsbruk och r�relse

g�ller vidare s�rskilda best�mmelser i pun kt 2 av anvisningarna till 3 och

4��.

(Se vidare anvisningarna.)

10 �"' Fysisk person, d�dsbo, utl�ndskt bolag eller i 10 � 1 mom. lagen

(1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse skall inte betala
statlig f�rm�genhetsskatt, om den beskattningsbara f�rm�genheten inte
�verstiger 400000 kronor.

Skatteplikt till statlig f�rm�genhetsskatt f�religger inte heller f�r juridisk

person som av ses i 6 � 1 mom. b) denna lag om den beskattningsbara f�r�
m�genheten inte �verstiger 25 000 kronor.

Senaste lydelse 1974: 859.

1975

background image

SFS 1980:1055

11 � I morn^ Statlig f�rm�genhetsskatt skall f�r fysisk person, d�dsbo,

utl�ndskt bolag samt i 10 � 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst�

skatt angiven familjestiftelse utg�ra:

n�r den beskattningsbara f�rm�genheten inte �verstiger 600000 kronor:

en procent av den del av den beskattningsbara f�rm�genheten, som �ver�

stiger 400000 kronor;

n�r den beskattningsbara f�rm�genheten �verstiger

600000 men inte 800000 kr.: 2000 kr. f�r 600000 kr. och 1,5 % av �tersto�

den;

800000 men in te 1 800000 kr.; 5 000 kr. f�r 800000 kr. och 2 % av �tersto�
den;

1 800000 kr.; 25000 kr. f�r 1 800000 kr. och 2,5 % av �terstoden.

2 mom.^ Statlig f�rm�genhetsskatt skall f�r juridisk person, som avses i

6 � 1 mom. b) denn a lag utg�ra:

en och en halv promille av den del av den beskattningsbara f�rm�genhe�

ten, som �verstiger 25000 kronor, dock l�gst en krona.

Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1981 och till�mpas f�rsta g�ngen

vid 198 2 �rs taxering.

Best�mmelsen i 4 � om v�rdering av andel i bostadsf�rening eller bo�

stadsaktiebolag f�r dock till�mpas redan vid 198 1 �rs taxering.

P� regerin gens v�gnar

ROLF WIRT�N

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

^ Senaste lydelse 1974: 859.

� Senaste lydelse 197 4: 859.

;
Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.