SFS 2001:547 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2001:547 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
010547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1997:323) om statlig

förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

10 §

Fastighet i Sverige tas upp till taxeringsvärdet. Om fastigheten inne-

has med tomträtt tas den upp till den del av taxeringsvärdet som avser bygg-
nad. Om taxeringsvärde saknas vid beskattningsårets utgång anses fastighe-
ten inte ha något värde. Har en fastighets basvärde sänkts för taxeringsåret
vid särskild fastighetstaxering enligt 16 kap. 2�5 §§ fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), tas fastigheten upp till det taxeringsvärde som fastställts för
taxeringsåret.

Fastighet utomlands tas upp till 75 procent av marknadsvärdet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.
2. Vid 2002�2006 års taxeringar gäller följande. Om fastigheten innehas

med tomträtt och om den del av taxeringsvärdet som avser byggnaden inne-
fattar värdet av både byggnaden och tillhörande tomt enligt bestämmelserna
i 7 kap. 13 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i dess lydelse intill den 1
augusti 2001, avräknas den del av värdet som avser tomten.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271.

SFS 2001:547

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.