SFS 2009:1053 Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner;

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2009:1053 Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner;
091053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner;

utfärdad den 5 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid

prövning av rätt till

1. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
2. bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensio-

närer m.fl.,

3. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

och

4. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall och lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade finns ytterligare bestämmelser om beräkning av förmö-
genhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar.

2 §

De termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och omfattar
också motsvarande utländska företeelser.

3 §

Med förmögenhet avses värdet av tillgångarna efter avdrag för skulder.

Därvid ska det bortses från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga
till inkomstslaget näringsverksamhet.

Tillgångar

4 §

Vid beräkning av förmögenhet ska som tillgång tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
2. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring samt
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall

senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,

3. marknadsnoterad delägarrätt eller fordringsrätt,

1 Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17.

SFS 2009:1053

Utkom från trycket
den 17 november 2009

background image

2

SFS 2009:1053

4. kontanta medel och kontobehållning, med undantag för behållning på

pensionssparkonto, till den del värdet av dessa tillgångar sammanlagt över-
stiger 25 000 kronor, och

5. fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

5 §

Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till bostadsbidrag

enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag, bostadstillägg enligt lagen
(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och äldreförsörjningsstöd
enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd ska det bortses från till-
gång enligt 4 § 1 om den utgör den försäkrades permanentbostad och från
skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Vid beräkning av bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg

till pensionärer m.fl. och äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om
äldreförsörjningsstöd ska för försäkrad som har sin bostad i särskild boende-
form det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör permanentbostad för
den försäkrades make och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

6 §

Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till studiehjälp i

form av extra tillägg och rätt till nedsättning av årsbelopp vid återbetalning
av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) ska det bortses från tillgång
som avses i 4 § 1 och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Värdering av tillgångarna

7 §

Privatbostadsfastighet ska tas upp till taxeringsvärdet. Om fastigheten

innehas med tomträtt ska den tas upp till den del av taxeringsvärdet som av-
ser byggnad.

Privatbostadsfastighet utomlands ska tas upp till 75 procent av mark-

nadsvärdet.

Privatbostadsrätt ska tas upp till ett värde som motsvarar medlemmens el-

ler delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet.
Denna förmögenhet bestäms med utgångspunkt i taxeringsvärdet på fören-
ingens eller bolagets fastighet och med hänsyn till föreningens eller bolagets
övriga tillgångar och skulder.

8 §

Livförsäkring ska tas upp till sitt på försäkringstekniska beräknings-

grunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel
i livförsäkringens överskott.

9 §

Marknadsnoterade delägarrätter och fordringsrätter ska tas upp till 80

procent av sitt marknadsvärde.

10 §

Fordran i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt no-

minella belopp med tillägg för förfallen ränta.

background image

3

SFS 2009:1053

Skulder

11 §

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de

undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § skat-
tebetalningslagen (1997:483) som ännu inte debiterats ska också undantas.

12 §

Skuld i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt no-

minella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.