SFS 2010:1306 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2010:1306 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
101306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid
beräkning av vissa förmåner;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (2009:1053) om

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid

prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall och lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade finns ytterligare bestämmelser om beräkning av för-
mögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar.

5 §

Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till bilstöd, äldre-

försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkrings-
balken ska det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör den försäkrades
permanentbostad och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Vid beräkning av bilstöd, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken ska för försäkrad som har sin bostad i särskild
boendeform det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör permanent-
bostad för den försäkrades make och från skulder med säkerhet i sådan till-
gång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1306

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.