SFS 1991:1107

911107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1107

om ändring i skollagen (1985:1100);

uikom Wn trycket

den 5 juli 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga o m skollagen (1985:1100)^
dels att 3 kap. 18 och 19 a §§, 5 kap . samt punkterna 4 och 5 övergångs­

bestämmelserna till lagen (1990:1477) om ändring i skollagen skall upphö ­
ra att gälla,

dels att nuvarande 11 och 12 kap. skall betecknas 14 respektive 15 kap.,

dels att 1 kap. 8 och 10 §§ samt nya 15 kap. 2 och 10 §§ skall ha följande

lydelse,

⬢ Prop. 1990/91:85, UbU16, rskr. 356.

' Senaste lydelse av

3 kap. 19 a § 1990:294

5kap. 5aS 1990:294

5 kap. 7§ 1990:294

5 kap. 12 a § 1990:294

5 kap. 14 a § 1990:294.

1913

¬

background image

SFS 1991:1107

dels att det i lagen skall införas fyra nya kapitel, 5 och 11-13 kap., av

följande lydelse.

1 kap. Allmänna föreskrifter

8

För vuxna anordnar det allmänna utbildning i form av kommunal

vuxenutbildning {komvux), vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstör­

da (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi).

Komvux, särvux och sfi bildar det offentliga skolväsendet jor vuxna.

Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmän­
na som komplettering till vuxenutbildningen inom det offentliga skolvä­

sendet för vuxna.

10 §" Kommuner och landstingskommuner är huvudmän för komvux.

Landstingskommuner och i vissa fall kommuner är huvudmän för sär­

vux.

Kommunerna är huvudmän för sfi.

I 5 kap. Gymnasieskolan

1 Allmänna bestämmelser

1 § I detta kapitel ges föreskrifter om sådan utbildning inom det offent­

liga skolväsendet för barn och ungdom som är avsedd att påbörjas av

ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande fram till

och med det första kalenderhalvåret det år de fyller tjugo år. Denna

utbildning bildar gymnasieskolan.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast ungdomar som är bosatta i

landet, om inte regeringen föreskriver annat.

2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.

3 § Utbildningen i gymnas ieskolan skall utgöras dels av utbildning på

nationella program, som omfattar tre årskurser, dels av utbildning på

individuella program.

Inom de nationella programmen kan finnas olika grenar. Grenarna kan

vara nationellt eller lokalt fastställda. Regeringen får meddela närmare
föreskrifter om grenarna.

4 § De nationella programmen skall vara grund för fortsatt utbildning

på högskolenivå och för yrkesverksamhet.

Vilka de nationella programmen är framgår av bilaga 1. Vissa bestäm­

melser om utbildningens omfattning på de nationella programmen (tim­
planer) framgår av bilaga 2. Ytterligare föreskrifter om timplaner får med­

delas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

1914

^ Senaste lydelse 1990; 1477.

'' Senaste lydelse 1990:1477.

¬

background image

Varje kommun skal l informera om de nationella programm en och om

SFS 1991:1107

möjligheterna att få utbildning på individuella program.

1 Erbjudande om utbildning på de nationella programmen

5 § Varje kommun är skyldig att erbjuda utbildning på natione lla pro­
gram för samtliga de ungdomar i kommunen som a vses i I § förutsatt att
de

1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och

2. inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program eller

likvärdig utbildning.

Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program.

Antalet platser på de olika programmen och deras grenar skall anpassa s

med hänsyn till elevernas önskemål.

Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom kommunen eller i

en annan kommun eller landstingskommun i enlighet med samverkansav­

tal. Två eller flera kommuner som gemensa mt erbjuder en utbildning på

ett nationellt program bildar ett samverkansområde för den utbildningen.

Kommuner som har slutit samverkansavtal med en landstingskommun

om en viss utbildning bildar ett samverkansområde för den utbildningen.

6 § Landstingskommunerna får anordna utbildning endast på sådana

nationella program som avser naturbruk och omvårdnad.

Om en landstingskommun anordnar sådan utbildning som avses i första

stycket, får kommuner som ingår i landstingskommunen inte anordna
samma utbildning utan överenskommelse med landstingskommunen.

7 § För svårt rörelsehindrade ungdomar får de kommuner som regering­
en bestämm er i sin gymnasieskola anordna speciellt anpassad utbildning
(gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning).

Särskilda bestämmelser om Rh-anpassad utbildning finns i 27 - 32 §§.

1 Mottagande av sökande till de nationella programmen

8 § Den som av sin hemkommun skall erbjudas gymnasieutbildning på

ett nationellt program enlig t 5 § första stycket är behörig sökande till en
sådan utbildning var som helst i landet.

Av behöriga sökande till de nationella program som anordnas i en

kommun eller för ett samverkansområde skall i första hand tas emot de

som är hemmahörande i den kommun som anordnar utbildni ngen och de
som är hemmahörande i en kommun som tillhör samver kansområdet för

utbildningen.

Med sådana sökande som avses i andra stycket skall jämställas
1. de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl

att få gå i de n gymnasieskola dit de har sökt,

2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta

programmet och

3. de som har sökt till gymnasieskolan ifråga under åberopande av at t

där, inom det sökta programmet, anordnas en gren som inte erbjuds av
hemkommunen.

1915

¬

background image

SFS 1991:1107

1916

9 § Regeringen kan för vissa utbildningar fastställa det område från

vilket sökanden i för sta hand skall tas emot.

10 § Innan en kommun eller en landstingskommun tar emot en sökande

som inte är hemmahörande i kommun en eller i samverkan sområdet för

utbildningen skal l yttrande inhämtas från sökand ens hemkommun. Ytt­

rande behöver döck inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare yttran­

de är onödigt.

11 § Styrelsen för utbildningen i den anordnande kommunen eller
landstingskommunen beslutar om någon sökande inte skall tas emot där­

för att han inte är behörig.

Styrelsen för utbildningen beslutar också om mottagande av en sökande

som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för

utbildningen.

Styrelsens beslut enligt första och andra styckena får överklagas hos

länsrätten av sökanden. Länsrättens beslut får inte överklagas.

12 § En ansökan om att tas in på ett nationellt program skall skickas till

styrelsen för utbildningen i den sökandes hemkommun. Om ansökan avser
ett nationellt program som anordnas av en annan kommun eller av en
landstingskommun, skall styre lsen omede lbart sända ansök an vidare till
styrelsen för utbildningen där.

I Erbjudande om utbildning på individuella program

13 § Vaije kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av

individuella progr am för de ungdomar i kommunen som av ses i 1 § och

som inte har ta gits in på någo t nationellt program. 1 fråga om elever från
särskolan gäller dock särskilda bestämmelser.

Ett individuellt program bör motsvara ett nationellt program eller syfta

till att stimulera eleven att senare gå över på ett sådant program.

Utbildningen på ett individue llt program skall följa en plan, som s kall

fastställas av styrelsen för utbildningen.

14 § Regeringen får föreskriva att vissa utbildningar skall utgöra indivi­

duella program som står öppna för sökande från hela landet.

Intagning av elever

15 § Styrelsen för utbildningen ansvarar för intagningen till de olika

utbildningar som anordnas inom kommu nen eller landstingskommunen,

om inte annat följer av föreskrifter av regeringen.

Intagningsorganisationen får vara gemensam med en annan kommun

och gemensam för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning.

Föreskrifter om urval mellan behöriga sökande meddelas av regeringen.
Beslut om inta gning får inte överklagas.

I Elevernas rätt att fu llfölja sin utbildning

16 § Den som har tagits in på ett nation ellt prog ram i gy mnasieskolan
och påböljat det, har rätt att fullf ölja sin utbildn ing på det programmet i

kommunen eller inom sam verkansområdet eller, om utbil dningen har e n

¬

background image

landstingskommun som huvudman, inom det landstingsområdet. Detta

SFS 1991:1107

gäller även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras

under studietiden.

17 § En elev, som har tagits in på ett nationellt program eller på en viss
gren inom ett sådant program och påbörjat utbildningen men som därefter

flyttar från kommunen eller samvérkansområdet för utbildningen, har rätt

att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet eller grenen där

den nya hemkommunen erbjuder sådan utbildning. Erbjuder den nya

hemkommunen inte programmet eller grenen har eleven rätt att efter eget
val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller landsti ngskommun

som anordnar utbildningen.

18 § Elever som önskar fu llfölja sin utbildning på en sådan gre n inom

ett nationellt pro gram som inte erbjuds av deras hemkommun bör, i mån

av plats, få flytta till gymnasieskolan i en kommun eller landstingskom­

mun där den önskade grene n anordnas. Styrelsen för utbildningen i den
kommun eller landstingskommun där grenen anordnas beslutar om sådant
mottagande av en elev.

Styrelsens beslut får inte överklagas.

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att flytta

till högre årskurs och om begränsningar i rätten att gå om årskurser.

20 § Den som har påbörjat en utbildning på ett individuellt program i
en kommun har rätt att fullfölja programmet enligt den plan som fanns när
utbildningen inleddes.

Om eleven har medgivit att programmet ändras, har han rätt att fullfölja

utbildningen på det ändrade progra mmet.

i K ostnader

21 § Utbildningen i gymn asieskolan skall vara avgi ftsfri för eleverna.

De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel

som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att
eleverna skall hålla sig me d enstaka egna hjälpmed el. I verksamh eten får
också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad

för eleverna.

1 Interkommunal ersättning

22 § En kommun som i sin gymnasieskola på ett nationellt program har

tagit in en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samver­

kansområdet för utbildningen, har rätt till ersättning för sina kostnader för

elevens utbildning från elevens hemkommun.

23 § En landstings kommun som i sin gymnasieskola på ett nationellt

program har tagit in en elev som inte är hemmahörande i en kommun som
har samverkansavtal med landstingskommunen, har rätt till ersättning för

sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun. Lands­

tingskommunen får dock inte betinga sig högre ersättning från hemkom­

munen än som svarar mot det statsbidrag som utgår dit för elevens

1917

utbildning i gymnasieskolan.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.