SFS 2018:1352 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:128) om yrkeshögskolan / SFS 2018:1352 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
SFS2018-1352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan ska införas fem nya paragrafer, 19 a�19 e §§, och närmast före 19 a §

en ny rubrik av följande lydelse.

Behandling av personuppgifter
19 a §
Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ tillämpas vid behandling av

personuppgifter i verksamhet inom yrkeshögskolan som bedrivs med stöd

av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser

för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats

med stöd av någon av dessa författningar.

19 b § Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 19 d och 19 e §§ har samma betydelse som i EU:s

dataskyddsförordning.

19 c § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-

ordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har meddelats

i anslutning till den lagen.

19 d § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskydds-

förordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma

förordning behandlas av en enskild utbildningsanordnare

1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar hand-

läggning av ett ärende hos en myndighet, eller

2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte

innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att

utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga

personuppgifter.

För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga

personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

1

Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431.

SFS 2018:1352

Publicerad

den 2 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1352

19 e § Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av

en enskild utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en

hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om

att avskilja en studerande från utbildning.

För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av personupp-

gifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § första

stycket dataskyddslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)