SFS 2012:494 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

120494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 20 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:801) om infö-

rande av skollagen (2010:800)

dels att 22 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2011:190) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 34 och 35 §§, av

följande lydelse.

22 §

Den nya skollagen och denna lag ska tillämpas på kommunal vuxen-

utbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare från och med den 1 juli 2012. De i 2 § första stycket 1–4 angivna
lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning inom kommunal vuxenutbild-
ning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för
invandrare till utgången av juni 2012.

För kurser och projektarbete i kommunal vuxenutbildning, vuxenutbild-

ning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare som
påbörjats före den 1 juli 2012 ska bestämmelserna i 1985 års skollag fort-
sätta att gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att 21 kap. 19 § i den nya skollagen ska tillämpas för elever i
särskild utbildning för vuxna från och med en senare tidpunkt än den 1 juli
2012.

33 §

2

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att

bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning
som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas
under tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena eller
2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap. 13, 17 och
18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 §

i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, för-
skollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för an-

1 Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277.

2 Senaste lydelse 2011:190.

SFS 2012:494

Utkom från trycket
den 29 juni 2012

background image

2

SFS 2012:494

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

ställningen vara behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av
juni 2015.

Första stycket gäller inte lärare som avses i 2 kap. 17 § i den nya skolla-

gen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställning som lärare
för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga om
lärare som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 i den nya skollagen gäller detta
dock bara om han eller hon uppfyller kraven i andra stycket samma paragraf.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan

tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som
avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

34 §

Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 i den nya skollagen gäller

inte lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått

ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera

anställningar som lärare eller förskollärare.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöring enligt samma
stycke 2. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av
rektorn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort.

35 §

För lärare och förskollärare som till grund för sin ansökan om legiti-

mation åberopar bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning gäller
inte kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 i den nya skollagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelsen i 33 § andra stycket tillämpas från och med den 1 de-

cember 2013.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.
2. Den nya bestämmelsen i 35 § ska dock tillämpas för tid från och med

den 1 juli 2011.

3. Bestämmelsen i 35 § är tillämplig endast om ansökan om legitima-

tionen har kommit in till Statens skolverk före den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.