SFS 2012:959 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

120959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800)

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (2010:801) om infö-

rande av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

24 §

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett lands-

ting vara huvudman för grundsärskola och gymnasiesärskola vid Dammsdal-
skolan i Vingåkers kommun.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid

utbildning som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:959

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.