SFS 2013:299 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) / SFS 2013:299 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
130299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (2010:801) om införande

av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

28 §

Ett beslut att ge en internatskola ställning som riksinternatskola enligt

10 kap. 1 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011,
fortsätta att gälla som ett beslut enligt 29 kap. 15 § i den nya skollagen. En
enskild som bedriver utbildning vid en riksinternatskola ska därvid anses god-
känd som huvudman för den eller de skolformer som anordnas vid riksinter-
natskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 men tillämpas för tid från och med

den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208.

SFS 2013:299

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.