SFS 2013:824 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

130824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 7 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 och 34 §§ lagen (2010:801) om

införande av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

33 §

2

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att

bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning
som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas
under tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena eller
2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap. 13, 17 och
18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det
gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2018.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i

den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskol-
lärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen
behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när
det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller sär-
skild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2018.

Första stycket gäller inte lärare som avses i 2 kap. 17 § i den nya skollagen

och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställning som lärare för att
bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga om en lärare
som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 eller 3 i den nya skollagen gäller detta
dock bara om han eller hon uppfyller kraven i andra eller tredje stycket
samma paragraf.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan

tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som
avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

34 §

3

Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 i den nya skollagen gäller

inte lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått

ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

1 Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27.

2 Senaste lydelse 2012:494.

3 Senaste lydelse 2012:494.

SFS 2013:824

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:824

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera

anställningar som lärare eller förskollärare eller med arbetsuppgifter som lik-
nar undervisning inom skolväsendet.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöringen enligt samma
stycke 2. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rek-
torn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort eller, om det är fråga om en anställning där
arbetsuppgifterna liknar undervisning inom skolväsendet, av arbetsgivaren.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.