SFS 2014:418 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

140418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:801) om infö-

rande av skollagen (2010:800)

dels att 35 § ska upphöra att gälla,
dels att 34 § ska ha följande lydelse.

34 §

2

Huvudmannens skyldighet enligt 2 kap. 22 a § i den nya skollagen

gäller inte lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått

ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera

anställningar som lärare eller förskollärare eller med arbetsuppgifter som lik-
nar undervisning inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264.

2 Senaste lydelse 2013:824. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2014:418

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.