SFS 2014:459 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

140459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24, 26 och 33 §§ samt rubriken när-

mast före 24 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) ska ha
följande lydelse.

Grundskola och grundsärskola

24 §

2

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett lands-

ting vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autism-
liknande tillstånd och för grundsärskola, om landstinget bedrev obligatorisk
särskola vid utgången av juni 2011.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid

utbildning som avses i första stycket.

26 §

När ett landsting bedriver utbildning med stöd av 24 eller 25 § ska de

bestämmelser i den nya skollagen och denna lag som gäller för en offentlig
huvudman för utbildning i den aktuella skolformen tillämpas på landstinget.
Landstinget ska för utbildning i grundskola eller grundsärskola även tillämpa
7 kap. 22 § i den nya skollagen på samma sätt som en enskild huvudman.

33 §

3

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att be-

driva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning
som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas
under tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena eller
2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap. 13, 17 och
18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när det
gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2018.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 § i

den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskol-
lärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställningen
behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när
det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller sär-
skild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2018.

1 Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292.

2 Senaste lydelse 2012:959.

3 Senaste lydelse 2013:824.

SFS 2014:459

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:459

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som avses i 2 kap. 17 § i

den nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställning
för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga om en
lärare som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 eller 2 i den nya skollagen gäl-
ler detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges där.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan

tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som
avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.