SFS 2019:948 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

SFS2019-948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen

(2010:800)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:801) om in-
förande av skollagen (2010:800)

dels att 24–27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 23 § ska lyda ”Region som huvudman”.

24 §2 Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en re-
gion vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autism-
liknande tillstånd och för grundsärskola, om regionen bedrev obligatorisk
särskola vid utgången av juni 2011.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över elevhemsboende vid

utbildning som avses i första stycket.

25 § Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en
region vara huvudman för gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning
inom andra områden än naturbruk eller omvårdnad om utbildningen

1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess, och
2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela landet och förblir

det.

26 §3 När en region bedriver utbildning med stöd av 24 eller 25 § ska de
bestämmelser i den nya skollagen och denna lag som gäller för en offentlig
huvudman för utbildning i den aktuella skolformen tillämpas på regionen.
Regionen ska för utbildning i grundskola eller grundsärskola även tillämpa
7 kap. 22 § i den nya skollagen på samma sätt som en enskild huvudman.

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om regionens befattning med sådan utbildning
som avses i 24 och 25 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:459.

3 Senaste lydelse 2014:459.

SFS

2019:948

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:948

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.