SFS 2010:801 Lag om införande av skollagen (2010:800)

100801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av skollagen (2010:800);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Skollagen (2010:800) och denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

Lagarna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med

den 1 juli 2011, om inte annat följer av denna lag.

2 §

Genom denna lag upphävs

1. skollagen (1985:1100),
2. lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100),
3. lagen (1986:343) med bemyndigande att meddela föreskrifter om kom-

muners och landstingskommuners medverkan i utbildning,

4. lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden i skolan,
5. lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande

över utvecklingsstörda barns skolgång, och

6. lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverk-

samhet, skola och skolbarnsomsorg.

De upphävda lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning och annan verk-

samhet till utgången av juni 2011, om inte annat följer av denna lag.

3 §

I denna lag avses med

– 1985 års skollag: skollagen (1985:1100),
– den nya skollagen: skollagen (2010:800).
Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

som i den nya skollagen.

Förskolan

4 §

Ett godkännande av en förskola enligt 2 a kap. 13 § i 1985 års skollag

som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande som
huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om huvudman-
nen har förklarats berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skol-
lag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:801

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:801

Fritidshemmet

5 §

Ett godkännande av ett fritidshem enligt 2 a kap. 13 § i 1985 års skol-

lag som gäller vid utgången av juni 2011 ska anses som ett godkännande
som huvudman för fritidshem enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om
huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag enligt 2 a kap. 17 § i 1985
års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Annan pedagogisk verksamhet

6 §

Ett beslut om rätt till bidrag för en huvudman för pedagogisk omsorg

enligt 2 a kap. 17 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011,
ska anses som ett beslut om rätt till bidrag för huvudmannen enligt 25 kap.
10 § i den nya skollagen.

Förskoleklassen

7 §

Ett godkännande av utbildning som motsvarar förskoleklassen enligt

2 b kap. 6 och 7 §§ i 1985 års skollag som gäller vid utgången av juni 2011
ska anses som ett godkännande som huvudman för förskoleklass enligt
2 kap. 5 § i den nya skollagen, om bidrag lämnas enligt 2 b kap. 10 eller
10 a § i 1985 års skollag. I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den
1 juli 2011.

Grundskolan och grundsärskolan

Äldre godkännanden

8 §

Ett godkännande av en fristående skola som motsvarar grundskolan

eller särskolan enligt 9 kap. 2 § i 1985 års skollag som gäller vid utgången
av juni 2011 ska anses som ett godkännande som huvudman för grundskola
eller grundsärskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen, om skolan har för-
klarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 6 eller 6 a § i 1985 års skollag.
I annat fall ska godkännandet upphöra att gälla den 1 juli 2011.

Betyg

9 §

För elever i grundskolan ska 10 kap. 14–22 §§ i den nya skollagen inte

tillämpas i årskurs 9 under läsåret 2011/12.

10 §

För elever i grundsärskolan ska 11 kap. 18–23 §§ i den nya skollagen

inte tillämpas i årskurs 9 under läsåret 2011/12.

Specialskolan

Viss äldre utbildning

11 §

Utbildning för elever med synskada eller talskada som avses i punk-

terna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100) ska anordnas till dess att
eleverna har avslutat den. Detsamma ska gälla utbildning i särskilda klasser

background image

3

SFS 2010:801

och utbildning efter skolpliktens upphörande enligt punkterna 7 och 8 i
samma övergångsbestämmelser.

Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning som

avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100) ska utbildningen anordnas
till dess att eleverna har avslutat den.

12 §

För elever i specialskolan ska 12 kap. 14–22 §§ i den nya skollagen

inte tillämpas i årskurs 10 under läsåret 2011/12.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011

13 §

För utbildning i gymnasieskolan som påbörjas före den 1 juli 2011

ska bestämmelserna i 1985 års skollag i dess lydelse före den 1 mars 2010
fortsätta att tillämpas, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats
med stöd av 19 §.

14 §

För utbildning i gymnasiesärskolan som påbörjas före den 1 juli 2011

ska bestämmelserna i 1985 års skollag fortsätta att gälla, om inte annat följer
av föreskrifter som meddelats med stöd av 20 §.

Äldre förklaringar om rätt till bidrag

15 §

En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i 1985 års skollag i

dess lydelse före den 1 mars 2010, som gäller vid utgången av juni 2011, ska
upphöra att gälla senast den 1 juli 2013. Äldre bestämmelser ska fortsätta att
gälla för sådana förklaringar om rätt till bidrag.

16 §

En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 § i 1985 års skollag i

dess lydelse från och med den 1 mars 2010, som gäller vid utgången av juni
2011, ska anses som ett godkännande som huvudman för gymnasieskola
enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen.

Det som sägs i första stycket gäller även en förklaring om rätt till bidrag,

som meddelats efter en förenklad prövning enligt punkt 3 i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1038) om ändring i skollagen
(1985:1100), och som gäller vid utgången av juni 2011.

17 §

En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 8 b § i 1985 års skollag,

som gäller vid utgången av juni 2011, ska anses som ett godkännande som
huvudman för gymnasiesärskola enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen.

Bemyndiganden

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att 18 kap. 19–20 §§ i den nya skollagen ska tillämpas
för elever i gymnasiesärskolan från och med en senare tidpunkt än den 1 juli
2011.

background image

4

SFS 2010:801

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt elever i gymnasieskolan
som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som fullföljer denna
senare än tre år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt
de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av
juni 2011.

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt elever i gymnasiesärskolan
som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som fullföljer denna
senare än fyra år från det att den påbörjades, ska fullfölja utbildningen enligt
de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av
juni 2011.

Riksrekrytering

21 §

Beslut som har fattats med stöd av 5 kap. 35 § i 1985 års skollag i

dess lydelse från och med den 1 mars 2010, och som avser tid efter utgången
av juni 2011, ska för den återstående tiden fortsätta att gälla som beslut en-
ligt 16 kap. 45 § i den nya skollagen.

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare

22 §

Den nya skollagen och denna lag ska tillämpas på kommunal vuxen-

utbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare från och med den 1 juli 2012. De i 2 § första stycket 1–4 angivna
lagarna ska fortsätta att gälla för utbildning inom kommunal vuxenutbild-
ning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för
invandrare till utgången av juni 2012.

För kurser och projektarbete i kommunal vuxenutbildning, vuxenut-

bildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare som
påbörjats före den 1 juli 2012 ska bestämmelserna i 1985 års skollag fortsät-
ta att gälla.

23 §

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan
påbörja svenskundervisning för invandrare inom en månad från det att den
nyanlände anmält sig till en kurs i svenskundervisning för invandrare hos
kommunen. Denna paragraf träder i kraft den 1 december 2010 och upphör
att gälla vid utgången av juni 2012.

Landsting som huvudman

Grundsärskola och gymnasiesärskola

24 §

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett lands-

ting vara huvudman för grundsärskola och gymnasiesärskola vid Dammsdal-
skolan i Vingåkers kommun.

background image

5

SFS 2010:801

Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende vid sådan utbildning som

avses i första stycket.

Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning

25 §

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett lands-

ting vara huvudman för gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning
inom andra områden än naturbruk eller omvårdnad om utbildningen

1. bedrevs före den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess, och
2. under hela tiden har stått öppen för sökande från hela landet och förblir

det.

Tillämpliga bestämmelser

26 §

Ett landsting som bedriver utbildning med stöd av 24 eller 25 § ska

tillämpa de bestämmelser i den nya skollagen och denna lag som gäller för
en offentlig huvudman för utbildning i den aktuella skolformen. Landstinget
ska för utbildning i grundsärskola även tillämpa 7 kap. 22 § i den nya skolla-
gen på samma sätt som en enskild huvudman.

Bemyndigande

27 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om landstingets befattning med sådan utbildning
som avses i 24 och 25 §§.

Riksinternatskola

28 §

Ett beslut att ge en internatskola ställning som riksinternatskola enligt

10 kap. 1 § i 1985 års skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011,
fortsätta att gälla som ett beslut enligt 29 kap. 14 § i den nya skollagen. En
enskild som bedriver utbildning vid en riksinternatskola ska därvid anses
godkänd som huvudman för den eller de skolformer som anordnas vid
riksinternatskolan.

Internationell skola

29 §

Ett godkännande av en internationell skola enligt 9 kap. 5 § i 1985 års

skollag ska, om det gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som
ett godkännande enligt 24 kap. 2 § i den nya skollagen.

En förklaring om rätt till bidrag enligt 9 kap. 7 a eller 8 d § i 1985 års

skollag ska, om den gäller vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som
en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 3 § respektive 5 § i den nya
skollagen.

Giltigheten av vissa godkännanden

30 §

Ett beslut som med stöd av 4, 5, 7, 8, 16, 17 eller 29 § ska anses som

ett godkännande enligt 2 kap. 5 § i den nya skollagen får inte återkallas före

background image

6

SFS 2010:801

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

den 1 juli 2012 på grund av att villkoren enligt 2 kap. 6 § i den nya skollagen
inte är uppfyllda.

Skolväsendets överklagandenämnd

31 §

Ett beslut att utse ordförande eller vice ordförande i Skolväsendets

överklagandenämnd ska, om det avser tid efter utgången av juni 2011, fort-
sätta att gälla trots 27 kap. 2 § i den nya skollagen.

Den som med stöd av första stycket är ordförande eller vice ordförande i

Skolväsendets överklagandenämnd efter utgången av juni 2011, får utses på
nytt till ordförande eller ersättare för ordföranden trots 27 kap. 2 § i den nya
skollagen.

Äldre medgivanden att anordna prövning och utfärda betyg

32 §

Beslut om medgivande att anordna prövning och utfärda betyg som

har fattats med stöd av 15 kap. 8 § i 1985 års skollag ska, om beslutet gäller
vid utgången av juni 2011, fortsätta att gälla som ett beslut fattat enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av 29 kap. 24 § i den nya skollagen, dock
längst till och med utgången av juni 2016.

Lärare och förskollärare

33 §

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar utbildning för att

bedriva undervisning i skolväsendet enligt 2 kap. 13 eller 15 § i den nya
skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare
eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen
2 kap. 3 § första och andra styckena eller 2 a kap. 3 § andra stycket i 1985
års skollag gälla i stället för 2 kap. 13, 17 och 18 §§ i den nya skollagen,
dock längst till utgången av juni 2015.

Första stycket gäller inte lärare som uppfyller kraven i 2 kap. 17 § i den

nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställning
som lärare för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJÖRKLUND
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.