SFS 2010:1998 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

101998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2010:801) om införan-

de av skollagen (2010:800) ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande
lydelse.

20 a §

Om den utbildning som avses med ett beslut i punkt 3 i ikraft-

trädande- och övergångsbestämmelserna i lagen (2009:1039) om ändring i
skollagen (1985:1100) påbörjas elevens andra läsår, ska beslutet dock upp-
höra att gälla den 1 januari 2012. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer får besluta att ett sådant beslut ska upphöra vid en tidigare
tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81.

SFS 2010:1998

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.