SFS 2011:190 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

110190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 § lagen (2010:801) om införan-

de av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

33 §

I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att be-

driva undervisning i skolväsendet enligt 2 kap. 13 § i den nya skollagen och
som har ingått avtal om anställning som lärare, förskollärare eller fritids-
pedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för anställningen 2 kap. 3 §
första och andra styckena eller 2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag
tillämpas i stället för 2 kap. 13, 17 och 18 §§ i den nya skollagen, dock
längst till utgången av juni 2015.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 §

i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, för-
skollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 ska under tiden för an-
ställningen vara behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av
juni 2015.

Första och andra styckena gäller inte lärare som uppfyller kraven i 2 kap.

17 § andra stycket i den nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har in-
gått avtal om anställning som lärare för att bedriva sådan undervisning som
avses i samma paragraf.

Kraven i 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 i den nya skollagen gäller inte

lärare eller förskollärare som

1. före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått

ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och

2. har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera

anställningar som lärare eller förskollärare.

En lärare eller förskollärare som avses i fjärde stycket ska till en ansökan

om legitimation foga ett yttrande eller intyg över tjänstgöring enligt samma
stycke 2. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av
rektorn eller förskolechefen vid den eller de skolor eller förskolor där läraren
eller förskolläraren har tjänstgjort.

1 Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171.

SFS 2011:190

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:190

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.