SFS 2011:333 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

110333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800);

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2010:801) om inför-

ande av skollagen (2010:800) ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande
lydelse.

4 a §

Vid tillämpningen av 2 a kap. 9 § tredje stycket i 1985 års skollag ska

hänvisningen till 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) i stället avse
2 a kap. 10 eller 11 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202.

SFS 2011:333

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.