SFS 2018:2001 Lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa / SFS 2018:2001 Lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS2018-2001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för

forskning om vad arv och miljö betyder för människors

hälsa

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:794) om vissa
register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

dels att 13, 16 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 13, 16 och 17 §§ ska utgå,
dels att 3, 12 och 14 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
3 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s data-

skyddsförordning.

3 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

12 § Personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som avses i
5 § 1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer har meddelat föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat
att uppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

14 § Personuppgifter som avses i 9 § får inte samlas in i syfte att de ska
registreras i ett register som förs enligt denna lag utan att den som uppgif-
terna avser uttryckligen har samtyckt till att personuppgifter behandlas en-
ligt denna lag.

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

SFS

2018:2001

Publicerad
den

11 december 2018

background image

SFS

2018:2001

2

Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsför-

ordning ska en person, innan han eller hon lämnar sitt samtycke enligt första
stycket, ha informerats om

1. att det är frivilligt att lämna uppgifter, medverka till upptagningar eller

genomgå undersökningar i syfte att uppgifter om detta förs in i registret samt
att den registrerade när som helst kan avbryta sitt uppgiftslämnande, sin
medverkan eller sitt deltagande helt eller delvis,

2. vilka uppgifter som får registreras enligt 9 §,
3. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
4. rätten till information enligt 15 § denna lag,
5. vilken myndighet som har tillsyn över att denna lag följs, och
6. rätten till skadestånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.