SFS 2018:2001 Lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa / SFS 2018:2001 Lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS2018-2001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:XFHBJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:NDEYZX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WNBFVA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2013:794) om vissa register f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>forskning om vad arv och milj� betyder f�r m�nniskors </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>h�lsa </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2013:794) om vissa <br/>register f�r forskning om vad arv och milj� betyder f�r m�nniskors h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">dels att 13, 16 och 17 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 13, 16 och 17 �� ska utg�, <br/><i>dels</i> att 3, 12 och 14 �� och rubriken n�rmast f�re 3 � ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rh�llandet till annan dataskyddsreglering <br/>3 �</b> Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer med <br/>avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av s�dana <br/>uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n dataskydds-<br/>f�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s data-</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 a �</b> Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen <br/>(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-<br/>ning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte <br/>annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning <br/>till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 �</b> Personuppgifter som inte l�ngre beh�vs f�r de �ndam�l som avses i <br/>5 � 1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som rege-<br/>ringen best�mmer har meddelat f�reskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat <br/>att uppgifter f�r bevaras f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse, vetenskapliga <br/>eller historiska forsknings�ndam�l eller statistiska �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>14 �</b> Personuppgifter som avses i 9 � f�r inte samlas in i syfte att de ska <br/>registreras i ett register som f�rs enligt denna lag utan att den som uppgif-<br/>terna avser uttryckligen har samtyckt till att personuppgifter behandlas en-<br/>ligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:2001 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 11 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:678px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2018:2001</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ut�ver vad som framg�r av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ordning ska en person, innan han eller hon l�mnar sitt samtycke enligt f�rsta <br/>stycket, ha informerats om </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. att det �r frivilligt att l�mna uppgifter, medverka till upptagningar eller</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">genomg� unders�kningar i syfte att uppgifter om detta f�rs in i registret samt <br/>att den registrerade n�r som helst kan avbryta sitt uppgiftsl�mnande, sin <br/>medverkan eller sitt deltagande helt eller delvis, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">2. vilka uppgifter som f�r registreras enligt 9 �,<br/>3. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r registret,<br/>4. r�tten till information enligt 15 � denna lag,<br/>5. vilken myndighet som har tillsyn �ver att denna lag f�ljs, och<br/>6. r�tten till skadest�nd.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">HELENE HELLMARK KNUTSSON </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2013:794) om vissa register f�r

forskning om vad arv och milj� betyder f�r m�nniskors

h�lsa

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2013:794) om vissa
register f�r forskning om vad arv och milj� betyder f�r m�nniskors h�lsa

dels att 13, 16 och 17 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 13, 16 och 17 �� ska utg�,
dels att 3, 12 och 14 �� och rubriken n�rmast f�re 3 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande lydelse.

F�rh�llandet till annan dataskyddsreglering
3 �
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer med
avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av s�dana
uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n dataskydds-
f�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s data-

skyddsf�rordning.

3 a � Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen
(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-
ning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

12 � Personuppgifter som inte l�ngre beh�vs f�r de �ndam�l som avses i
5 � 1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som rege-
ringen best�mmer har meddelat f�reskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat
att uppgifter f�r bevaras f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse, vetenskapliga
eller historiska forsknings�ndam�l eller statistiska �ndam�l.

14 � Personuppgifter som avses i 9 � f�r inte samlas in i syfte att de ska
registreras i ett register som f�rs enligt denna lag utan att den som uppgif-
terna avser uttryckligen har samtyckt till att personuppgifter behandlas en-
ligt denna lag.

1 Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.

SFS

2018:2001

Publicerad
den

11 december 2018

background image

SFS

2018:2001

2

Ut�ver vad som framg�r av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsf�r-

ordning ska en person, innan han eller hon l�mnar sitt samtycke enligt f�rsta
stycket, ha informerats om

1. att det �r frivilligt att l�mna uppgifter, medverka till upptagningar eller

genomg� unders�kningar i syfte att uppgifter om detta f�rs in i registret samt
att den registrerade n�r som helst kan avbryta sitt uppgiftsl�mnande, sin
medverkan eller sitt deltagande helt eller delvis,

2. vilka uppgifter som f�r registreras enligt 9 �,
3. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r registret,
4. r�tten till information enligt 15 � denna lag,
5. vilken myndighet som har tillsyn �ver att denna lag f�ljs, och
6. r�tten till skadest�nd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.