SFS 1984:122

840122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:122

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom från trycket

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 4 kap. 7 a § skall u pphöra att gälla,
dels att 4 kap. 43 §, 5 kap. 5 och 8 §§, 6 kap. 4, 7. 9, 10 och 11 §§ samt 7

kap. 7 och 8 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas sju nya p aragrafer, 7 ka p. 7 a, 7 b, 7 c, 8 a,

8 b och 8 c §§ samt 9 kap. 2 b §, av nedan angivna lydelse.

den 10 april 1984

2

Prop. 1983/84: 100 (bil. 10 p. E 5 ), SfU 16 , rskr 1 84.

Lagen omtryckt 1981: 579. Senaste lydelse av 4 kap. 7 a § 1982:266.

341

¬

background image

SFS 1984:122

4 kap.

i'

43 § Den studerandes rätt till studiemedel är förverkad om han in

begärt att fa medlen utbetalade före utgången av det kalenderhalvår f
vilket de har beviljats eller om den studerande avlider innan medlen h
betalats ut.

Om en begäran om utbetalning av studiemedel kommer in efter utgången

av det kalenderhalvår för vilket medlen har beviljats, får medlen dock
betalas ut om det finns särskilda skäl.

-

5 kap.

5

Timstudiestöd utgör 38 kronor för studietimme enligt 3 § första

stycket 1 och för timme enligt 3 § för sta stycket 2.

8

Vid beviljande av timstudiestöd ges företräde åt studerande med

särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företräde åt studerande

med kort tidigare utbildning framför studerande med längre utbildning.

Kan de studerande inte skiljas åt enligt första stycket skall timstudiestöd

beviljas den som med hänsyn till familje situation, ekonomiska förhållan­
den och andra omständigheter av vikt bedöms bäst behöva timstudiestöd.

6 kap.

4

Inkomstbidrag utgår för varje dygn

1. under vilket den studerande reser till eller från den plats där en kurs

äger rum och på grund därav förlorar sin arbetsinkomst för detta dygn,

2. för vilket den studerande eljest förlorar sin arbetsinkomst på grund av

att han deltar i en kurs.

Till samma studerande får under ett budgetår utgå inkomstbidrag för

högst två dygn enligt första stycket 1 och f ör högst tio dygn enligt första

stycket 2.

Med arbetsinkomst enligt" första stycket jämställs ersättning från arbets­

löshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd.

7

Inkomstbidrag utgör 228 kronor för varje dygn.

Intematbidrag utgör 190 kronor för varje dygn.

9 §' Dagstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med
sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som regeringen

meddelar.

Det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län ut går

till

1. arbetstagare som utför sitt arbete huvudsakligen inom länet och för

vilken facklig organisation ansökt om dagstudiestöd.

342

' Senaste lydelse 1983; 272.

'' Senaste lydelse 1983:272.

^ Senaste lydelse 1982; 266.

'' Senaste lydelse 1983:272.

^ Senaste Ivdelse 1983:2 72,

¬

background image

arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

SFS 1984:122

mständighet ej utför sitt arbete inom huvudsakligen ett län men för vilken

facklig organisation som har sin postadress i län et, har ansökt om dagstu-

(jiestödet,

3. studerande som själv har ansökt om dagstudiestöd och som är bosatt i

länet, när han ger in ansökan om sådant stöd.

Vuxenutbildningsnämnden får bestämma att viss del av det belopp som

står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län skall förbehållas stude­

rande som inte är arbetstagare.

10

Vid b eviljande av dagstudiestöd till a rbetstagare ges företräde åt

studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företräde

åt studerande med kort tidigare utbildning framför studerande med längre

utbildning.

Vid beviljande av internatbidrag till studerande som inte är arbetstagare

ges företräde åt studerande med kort tidigare utbildning framför studeran­
de med längre utbildning. Därefter ges företräde åt studerande som har
särskilt svåra studiehinder på grund av att han bor i gl esbygd, arbetar i

hemmet eller är handikappad.

Kan de studerande inte skiljas åt enligt första och andra styckena skall

dagstudiestöd beviljas den som med hänsyn till familjesituation, ekonomis­

ka för hållanden och andra omständigheter av vikt bedöms bäst behöva

dagstudiestöd.

Bestämmelser om vad som vid tillämpning av andra stycket skall anses

vara glesbygd och om vad som skall anses utgöra handikapp meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen utser.

11 §' Har internatbidrag beviljats facklig organisation för fördelning mel­

lan vissa arbetstagare gäller följande utan hinder av vad som eljest före­
skrivs i detta kapitel.

1. Bidraget t år utgå till den fackliga organisationen i stäl let för till den

studerande.

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och

logi för den studerande.

3. För vaije kurs får bidragen dock aldrig beräknas till högre belopp än

som motsvarar 190 kronor i genomsnitt för vaije dygn och vaije studeran­
de som har rätt till b idraget.

7 kap.

7 § Till en studerande som är medlem i er känd arbetslöshetskassa och
som uppfyller villkoren för ersättning från kassan vid arbetslöshet eller har

uppburit ersättning från någon arbetslöshetskassa under den längsta tid

som ersä ttning kan betalas ut, utgår vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b, 7 c
och 8 b §§.

Till annan studerande utgår särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmel­

serna i 8, 8 a o ch 8 b §§.

" Senaste lydelse 1983: 272.

'Senastclydelse 1983:272.

343

¬

background image

SFS 1984:122

7 a § För vaije tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuder ande^
avses i 7 § förs ta stycket

f'

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerä

skulle ha få tt i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpenni

för heltidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod, om ha

kunnat få sådant bidrag,

i'

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvar

skillnaden mellan-följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 efter avdrag för preliminäfl

A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

7 b § För vaije tidsperiod om 30 dagar utgår till deltid sstuderande som
avses i 7 § först a stycket

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande

skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpenning,
för heltidsstudier under en sammahängande tidsperiod om 15 dagar om han

kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 efte r avdrag för preliminär

A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

344

7 c § Om en studerande, som avses i 7 § första stycket, har vårdnaden
om barn som inte har fyllt 16 år eller som har fyllt 16 år och går i '
grundskola eller motsvarande skolform förhöjs vuxenstudiebidraget med

barntillägg.

Bamtillägget utgår för varje barn med 1,39 procent av basbeloppet för

varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande

och 30 dagar för deltidsstuderande. Motsvarande gäller om den studerande

är skyldig att till fullgöran de av lagstadgad underhållsskyldighet utge un­
derhållsbidrag till barn som inte har fyllt 16 år eller som har fyllt 16 år och
går i grundsko la eller motsvarande skolform.

För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande

och mindre än 30 dag ar för deltidsstuderande utgår barntillägg för varje

barn och kalenderdag med 0,09 procent av basbeloppet för heltidsstude­
rande och med 0,045 procent av basbeloppet för deltidsstuderande.

8 § För varje tidsperiod om 15 daga r utgår till heltidsstuderande som

avses i 7 § andra stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studeran­

de skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpen­

ning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar,

om han kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 efter avdrag för preliminär

A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

¬

background image

i§ För vaije tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstu derande som

SFS 1984:122

J,ts i 7 § andr a stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studeran­

de skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om dagpen­

ning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar,

om han kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följan de två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 eft er avdrag för preliminär

A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

8 b § För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstu­

derande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår för varje

kalenderdag vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel, till
heltidsstuderande med en femtondel och till deltidsstuderande med en
trettiondel av de i 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§ angivna beloppen.

8 c § Vid beräkning av ett barntillägg tillämpas det basbelopp som gäller

vid ingången av den tidsperiod för vilken tillägget ä r avsett.

9 kap.

2 b § Till studerande som tidigare har uppburit studiestöd utgår nytt

sådant stöd endast om

1. debiterad studiemedelsavgift, som förfallit till beta lning före det ka­

lenderår som de nya studiemedlen avser, i sin helhet erlagts eller beslut
fattats enligt 8 kap. 39, 40 eller 44-49 §§ att avgift inte skall utgå,

2. återkrav av återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., studie­

medel enligt 4 kap . eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap., som avser

högst ett kalenderhalvår, som har återkrävts med stöd av 2 § kvarstår

oreglerat.

Om synnerliga skäl föreligger får studiestöd dock beviljas utan hinder av

vad som anges i för sta stycket.

1. Denna lag träder i kraft d en I juli 1984.
2. För den som före utgången av juni 1984 har bedrivit studier och

beviljats särskilt vuxenstudiestöd även för höstterminen 1984 gäller äld re

föreskrifterom studiestödets storlek under höstterminen 1984.

De nya bestämmelserna i 7 k ap. 7 c § om barntillägg gäller dock även i

fråga om särskilt vuxenstudiestöd som beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA H JELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

345

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar