SFS 1988:1469

881469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1469

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från trycket

den 23 december 1988

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap.

17 a § studiestödslagen (1973:349)^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

31 § Studerande har rätt att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig

vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare före­

skrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer.

4 kap.

44 § Studerande har rätt att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig

vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt d e närmare före­

skrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer.

|1^ ,1

I i i'

⬢ 1 ⬢

a

7 kap.

If

17 a §' Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och studielån

vid

1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt

4 kap. 10 � 12 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till

föräldrapenning,

2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under sam­

manlagt högst tio dagar under ett kalenderår,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och

4. ledighet för närståendevård i samma omfattning som enligt lagen

' Prop. 1987/88: 176, 1988/89: SoU6, rskr. 55.

= Lagen omtryckt 1987:303.

' Senaste lydelse 1988:877.

3201

101-SFS 1988

t i ⬢

⬢<L-:

¬

background image

SFS 1988:1469

(1988:1465) om ersättnin g och ledighet for närstående vård gäller for rätt

till förmånerna.

Denna lag träder i kra ft den I juli 198 9.

På regeringens vägnar

LENNART BODSTR�M

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.