SFS 1990:1356

901356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

⬢'tag

SFS 1990:1356

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från trycket

den 27 december 1990

Utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om studiestödslagen

(1973:349y

dels att 4 kap. 21 § och 8 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring

i nämnd a lag skall inför as en ny punkt, 2 f, av följande lydelse.

4 kap.
21 § ' Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16
och 19 §§ räknas vad som på det halvåret kan beräknas belöpa av det

belopp som kan förutses bli den studerandes sammanräknade inkomst av
tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utom­

lands bosatta och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkningen.

8 kap.

4 §⬢* �rsbeloppet för ett kalenderår skall vara fyra procent av den återbe­

talningsskyldiges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet

och kapital enligt d en senaste taxeringen. Som taxering gäller beslutet om
taxering i första insta ns.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår

den senaste ta.xeringen avse r var bosatta utomlands eller var sjömän får

regeringen föreskriva att återbetalningen i stället skall ske med ett belopp

som svarar mot en tjugondedel av den kvarstående låneskulden, dock

minst femton procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Till det årsbelopp som den återbetalningsskyldige skall betala får läggas

'' sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra

Stycket.

lii

ii

2

I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 34 § studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse före den 1 ja nuari 1989 skall med inkomst i 8

kap. 30 och 32 §§ förstås den sammanräknade inkomsten av tjänst, nä­

ringsverksamhet och kapital vid taxeringen för avgiftsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Prop. 1990/91; 25 (bil. 4), SfUö, rskr. 95.

Lagen omtryckt 1987:303.

Senaste lydelse 1988:877.

Senaste lydelse 1988:877.

Till 1988:877.

¬

background image

1

' /

SFS 1990:1356

De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången i fråga om inkoms'

ter under år 1991. För inkomster dessförinnan gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

i.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.