SFS 1993:220 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 1993:220 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
SFS 1993_220 Lag om ändring i studiestödslagen (1973_349)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 1 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 7 a kap. skall upphöra att gälla,
dels att i 3 kap. 1, 12 och 22 §§ samt 4 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ ordet

⬝utbildningslinje⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝utbildning⬝ i
motsvarande form,

dels att 1 kap. 1 och 7 §§, 3 kap. 11 och 13 §§, 4 kap. 13 och 24 §§, 5 kap.

5 och 6 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 6 §, 9 kap. 2 och 2 b §§, punkt 6 i

övergångsbestämmelserna till lagen samt punkt 2 e i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 2 c §, samt i

övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag
en ny punkt, 2 m, av följande lydelse.

1 kap.

1 §3 Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp,

studiemedel, korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudie-
stöd.

7 §4 I denna lag förstås med basbelopp basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

3 kap.

11 §5 Extra tillägg utgår med 825, 550 eller 275 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

13 §6 Inackorderingstillägg utgår med lägst 1 150 och högst 2 300 kronor

i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

1

Prop. 1992/93:100 (bil. 9 p. F 8), bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208.

2

Lagen omtryckt 1987: 303.

Senaste lvdelse av
3 kap. 1 § 1992:400
3 kap.12 § 1992:400
3 kap. 22 § 1990:209
4 kap.6 § 1991:924
4 kap.7 § 1991:924

7 a kap. 1990:635.

3

Senaste lydelse 1990:635.

4

Senaste lydelse 1992: 1644.

5

Senaste lydelse 1992:400.

6

Senaste lydelse 1992:400.

695

SFS 1993:220
Utkom från trycket
den 27 april 1993

background image

SFS 1993:220

4 kap.

13 §7 Studiemedel utgår med 9,75 procent av basbeloppet för varje hel,

sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studie-
medel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för del-
tidsstuderande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer av

16, 19, 22 eller 25 §.

24 §8 Studiebidraget utgör 2,71 procent av basbeloppet för varje hel,
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om
30 dagar för deltidsstuderande. �r den studerande för denna tidsperiod

enligt 10, 13, 16, 19 och 2 1 - 2 3 §§ inte berättigad till fullt studiemedel
skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag
utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden ut-

gör studielån.

5 kap.

5 §9 Korttidsstudiestöd utgör 70 kronor för varje timme.

6 §10 Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § utgår
ej till studerande som uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstu-
diestöd eller utbildningsbidrag för den tidsperiod som utbildningen pågår.

6 kap.

5 §11 Internatbidrag utgör 315 kronor för varje dygn.

7 kap.

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande vid de läroanstalter

och utbildningar som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela före-
skrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana
lärarutbildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekrytering-
en. I sådana föreskrifter får göras undantag från bestämmelserna i 3 �5 a,

7, 7 c, 8, 8a, 8 c och 14 §§.

Om verkan av att studerande har uppburit studiemedel för den tid för

vilken särskilt vuxenstudiestöd utgår finns bestämmelser i 20 §.

Särskilt vuxenstudiestöd får ej beviljas eller uppbäras för tid, för vilken

utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag
för doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen
meddelar.

7

Senaste lydelse 1990:704.

8

Senaste lydelse 1990:704.

9

Senaste lydelse 1992:400.

10

Senaste lydelse 1990:635.

11

Senaste lydelse 1992:400.

696

background image

8 kap.

6 §12 �&rsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, sär-

skilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildnings-
bidrag under arbetsmarknadsutbildning, utbildningsbidrag för doktoran-
der eller fullgör grundutbildning enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) om militär grundutbild-
ning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer,

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan

beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har
beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger

till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omstän-
digheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den
taxeringen, eller

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.
Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den

omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än
ett år, får nedsättning ske tills vidare.

9 kap.

2 §13 Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt be-
lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått

genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15 och

16 §§, 4 kap. 28 � 35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som

anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i

3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar
betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt

7 kap. som återkrävs enligt första eller andra stycket utgår ränta från den

dag när medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med
två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av
studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma
räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav
fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias
helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa

kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

12

Senaste lydelse 1991:924.

13

Senaste lydelse 1992:400.

697

SFS 1993:220

background image

SFS 1993:220

698

14

Senaste lydelse 1992:400.

15

Till 1973:349. Senaste lydelse 1991:924.

2 b §14 Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3,
4 eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som

det nya studiestödet avser, har betalats, och

2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har

reglerats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalender-
halvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av

vad som anges i första stycket.

2 c § I samband med beviljande av studielån enligt denna lag får Centra-
la studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader
enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

615 För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet

(1964:402) gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena
samt 24 § studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte
följer av andra �åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån
enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studielå-

net skall få återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetalnings-
villkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av
bestämmelserna i den lagen.

Låntagaren debiteras ränta, amortering och ränteannuitet. Vid debite-

ringen tas expeditionsavgift ut med belopp som regeringen bestämmer.

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom

föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För
påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestäm-
mer.

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks,

får amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då låntaga-
ren fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amortering
eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntagaren har
fyllt 65 år.

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte

kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får Centra-
la studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av ränta,
amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd under högst
sex månader.

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag

enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får
befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar
summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad
som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidra-
get har en sammanräknad inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapi-
tal för året på högst 75 procent av basbeloppet.

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande

background image

SFS 1993:220

699

16

Till 1988:877. Senaste lydelse 1991:924.

17

Till 1988:877.

betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 24 §

andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller

större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad från
allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli - den 31

december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200
kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återståen-
de kapitalskuld.

2 e16 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva
att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned för
avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär stu-
diehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller
utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör grundutbildning enligt
värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen
(1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbild-
ning till reservofficer.

2 m17 I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 64 § andra stycket studie-

stödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall vid
debitering av preliminär avgift och kvarstående avgift utgå expeditionsav-
gift med belopp som regeringen bestämmer.

Vad som i 8 kap. 13 § andra stycket, 76 § och 84 § tredje stycket studie-

stödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 föreskrivs om aviserings-
avgift skall i stället avse expeditionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § femte stycket, punkt 6 i

övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt punkt 2 m
i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestöds-
lagen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 juli 1993 skall

fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas
med ledning av basbeloppet för år 1993.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § om återkrav och 2 b § om villkor

för nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbildningsarvo-

de enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 4.

4. En studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat utbildning och

uppburit utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a kap.
har rätt att uppbära sådant arvode under den tid som den studerande kan
anses behöva för att slutföra studierna. I sådant fall skall bestämmelserna i
det upphävda 7 a kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 6 § om

nedsättning av årsbelopp och punkten 2 e i övergångsbestämmelserna till
lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) fortfarande
tillämpas.

background image

SFS 1993:220

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

700

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.