SFS 2020:200 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 2020:200 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
SFS2020-200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § lagen (2017:527) om studie-
startsstöd ska ha följande lydelse.

24 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiestartsstöd får lämnas för tid då den studerande är
sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiestartsstöd
också får lämnas vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att studiestartsstöd som lämnas vid sjukdom eller sådan ledighet
som anges i andra stycket får ingå i det antal veckor som studiestartsstöd
högst får lämnas för enligt 16 §.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199.

SFS

2020:200

Publicerad
den

4 april 2020

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.