SFS 2009:1535 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 2009:1535 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
091535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11�13, 17 och 18 §§ studie-

stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den

studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 4,8 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 3,6 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 2,4 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18

eller 20 §.

12 §

3

Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett

belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel ut-
gör

1. 1,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 1,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 0,79 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

13 §

4

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får

studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

1. 3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127.

2 Senaste lydelse 2006:955.

3 Senaste lydelse 2006:955.

4 Senaste lydelse 2006:955.

SFS 2009:1535

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

2

SFS 2009:1535

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den

studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre
bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning
har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt
ska gälla för att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet.
Regeringen får föreskriva att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för
studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det finns särskil-
da skäl.

17 §

5

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet

svara mot

1. 160 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 200 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 240 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av pris-

basbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare
eller längre än 20 veckor med

1. 8 procentenheter vid studier på heltid,
2. 6 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än

100 procent av heltid, och

3. 4 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 pro-

cent av heltid.

18 §

Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet beräknat enligt

17 §, ska det belopp som får lämnas enligt 11 § första stycket minskas med
61 procent av den överskjutande inkomsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 3 kap. 11�13 §§

och i övrigt den 1 januari 2011.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 11�13 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga

om studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2010.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 17 och 18 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga

om studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:1374.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.