SFS 2017:1105 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor / SFS 2017:1105 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor
171105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2017:571) om försöks-

verksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.

3 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:14, bet. 2017/18:UbU5, rskr. 2017/18:44.

SFS 2017:1105

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.