SFS 2014:457 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2014:457 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
140457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 5 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 18 § och 11 kap. 2 § skolförordningen

(2011:185) ska ha följande lydelse.

9 kap.

18 §

1

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en huvudman får

anordna delar av undervisningen på engelska för andra elever än sådana som
avses i 14 §, om

1. undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får till-

räckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen,

2. de lärare som undervisar på engelska uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 §

eller 17 § första stycket 1 skollagen (2010:800), och

3. utbildningen håller god kvalitet.
Beslutet ska avse en viss skolenhet. Beslutet får återkallas om villkoren en-

ligt första stycket inte längre är uppfyllda.

Enligt 6 § språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att

svenskan används och utvecklas.

11 kap.

2 §

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden

(timplan) finns i bilaga 2.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om fördel-

ning av den garanterade undervisningstiden för elever som läser ämnet
svenska i stället för ämnet teckenspråk enligt 12 kap. 4 § andra stycket skol-
lagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:506.

SFS 2014:457

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.