SFS 2007:404 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

070404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13

kap. 4

b

§ skollagen

(1985:1100)

2

skall ha följande lydelse.

13 kap.

4 b §

3

Kommunen skall i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att

eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan
kombineras med andra aktiviteter såsom

– arbetslivsorientering,
– validering,
– praktik, eller
– annan utbildning.
Kommunen skall också verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som

eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds
inom hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 2006:528.

SFS 2007:404

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.