SFS 2013:248 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2013:248 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
130248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 2 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §

och 13 kap. 5 § skollagen (2010:800) och bilaga 1 till lagen ska ha följande
lydelse.

10 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara

minst 6 785 timmar.

Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1.

11 kap.

7 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara

minst 6 785 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

12 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara

minst 7 965 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

13 kap.

5 §

Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara minst

4 320 timmar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 och tillämpas första gången höst-

terminen 2013 för elever som påbörjar årskurs 1 i grundskolan, grundsärsko-
lan, specialskolan och sameskolan.

1 Prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 2012/13:199.

SFS 2013:248

Utkom från trycket
den 15 maj 2013

background image

2

SFS 2013:248

2. För elever i grundskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 res-

pektive årskurs 3 gäller följande:

� den totala undervisningstiden ska vara minst 6 745 timmar respektive

6 705 timmar,

� undervisningstiden i matematik ska vara minst 980 timmar respektive

940 timmar, och

� undervisningstiden i matematik samt antalet timmar i timplanen för

svenska eller svenska som andraspråk och engelska får inte minskas vid sko-
lans val.

3. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2

respektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 6 745 timmar res-
pektive 6 705 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.

4. För elever i specialskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2, 3

respektive 4 ska den totala undervisningstiden vara minst 7 935 timmar, 7 905
timmar respektive 7 875 timmar.

5. För elever i sameskolan som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 2 res-

pektive 3 ska den totala undervisningstiden vara minst 4 280 timmar respek-
tive 4 240 timmar.

6. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2013

påbörjar årskurs 4 eller en högre årskurs i grundskolan, grundsärskolan eller
sameskolan eller årskurs 5 eller en högre årskurs i specialskolan.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2013:248

Bilaga 1

Timplan för grundskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper totalt

�mnen
Bild

230

Hem- och konsumentkunskap

118

Idrott och hälsa

500

Musik

230

Slöjd

330

Svenska eller svenska som andraspråk

1 490

Engelska

480

Matematik

1 020

Geografi

885

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi

800

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar

6 785

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.